น้ำป่ ามาไ ม่ทันตั้ งตัว ขนข องห นีวุ่ นกล างดึก

วันนี้ 27 พ.ย.63 จากสถานก ารณ์มรสุมตะวันออกเฉี ยงเหนือพั ดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแ รงทำให้

ภาคใต้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ สงผลให้มวลน้ำจากคลองนางน้อยไ หลเข้ามายังบ้ านเรือนชาวบ้ านพื้นที่

ม.7 บ้ านท่าปาบ ต.บ้ านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง ชาวบ้ านเร่งขนย้ ายข้าวของเครื่องใช้ขึ้นมาไว้บนที่สูง

จากการตร วจสอบพบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในช่วงป รับปรุงคันดินกั้นน้ำบริเว ณสะพานทางเข้าวัดคงค าวดี

ส่งผลให้มวลน้ำไหลเข้าพื้นที่บ้ านเรือนและสวนชาวบ้ านอย่ างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ได้เร่งนำก่อนหินมาถมเพื่อป้องกัน

ไม่ให้น้ำไหลเพิ่มขึ้นจากการส อบถามนายวิโ รจน์ สมมี อายุ 70 ปี อยู่บ้ านเลขที่ 21/1 บ้ านท่าปาบ ม.7

ต.บ้ านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง เปิ ดเผ ยว่า เมื่อเวลาประมาณ 02.00 น. มีน้องมาบอกว่าน้ำมาให้รีบย้ ายของขึ้นที่สูง

ซึ่งตนกังวลมากเพราะมีย ายวัย 98 ปี อยู่ในบ้ านด้วย จึงรีบย้ ายให้ไปอยู่อีกบ้ านหนึ่งโ ชคดีที่ย้ ายของทัน

ที่ผ่านมาฝนไม่ได้ตกหนักมากค าดว่าเป็นน้ำป่าไหลหลากมาจากเทือกเขาบรรทัดที่ผ่านมาก็ไม่ได้ท่วมหนักขนาดนี้

เพราะมีคันดินกั้นคลองสูง 70-80 เมตร ช่วยกั้ นน้ำที่จะไหลมา แต่ช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่มารื้ อคันคล องดังกล่าวเพื่อปรับปรุงใหม่

ทำให้น้ำที่ไหลลงคล องทะลักออกมาเต็มที่ ตอนนี้โช คดีที่เจ้าหน้าที่ได้นำหิ นมาถมทำให้น้ำลด ลงเร็ว

บริเ วณแถวนี้มีบ้ านประมาณ 7 หลังน้ำท่วมเกือบทุ กหลัง สำหรับบ้ านตนก็ไม่ได้เสี ยห ายมากนักเพร าะได้ขนย้ าย

ทันด้านนางมาลินี บุญเนื่อง อายุ 59 ปี อยู่บ้ านเลขที่ 23 ม.7 บ้ านท่าปาบ ม.7 ต.บ้ านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง

เปิ ดเผ ยว่า เมื่อคืนขณะที่กำลังนอนห ลับนั้น จู่ ๆ ก็ได้ยินเสี ยงสุนั ขเห่า เมื่อเ ปิดประตูออกมาดูพบว่ามีน้ำไห ลเข้ามาอย่ างรวดเร็ว

และกำลังจะเข้ามาในบ้ าน ตนจึงใช้ไม้ดักไว้และรีบย้ ายของ ซึ่งที่บ้ านของตนมีหมู เป็ด ไก่อยู่ด้วย หลังจากน้ำมาทำให้คอกเลี้ยงสัตว์พังเสี ยห าย

ทั้งนี้ขอให้ประชาช นที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมปล อดภั ย และขอเป็นเป็นกำลังใจให้กับทุ กคนด้วยนะคะ

ข้อมูลsiamstreet

Show More