พล าดแ ล้ว พล าดเ ลย ลดล้ างสต็ อกส่งท้ ายปี เครื่ องใช้ไ ฟฟ้าในบ้ าน ส่งตร งจากโ รงง าน

เมื่ อวันที่ 27 พฤ ศจิกายน เพจ ข่ าวส ารชล บุรี ได้โพ สต์ข้อคว ามระบุว่า พล าดแ ล้วพล าดเลย โอก าสสุดท้า ยของปีนี้…

ลดล้ างสต็ อกส่งท้ ายปี ลดจัดห นักจัดเ ต็ม! ลดกันทุกชิ้น! กับเครื่ องใช้ไ ฟฟ้าภ ายในบ้ าน ส่งตร งจากโร งงาน

พร้อมรั บประกันสินค้ า2ปีทุกชิ้ นในงาน พบกับ สินค้ าเครื่ องใช้ไฟฟ้าภ ายในบ้ านทุกประเ ภท อาทิเ ช่น

หม้ อหุงข้ าว กระติ กน้ำร้อน เครื่ องปั่น เต าปิ้งย่ าง กร ะทะ เต าแ ก๊ส เตา รีด เต าอบ หม้ ออบลมร้ อน หม้ อท อดไ ร้น้ำมัน

พั ดลม เครื่ องดู ดฝุ่น ลำโ พง LED พิกัด หนองไม้แ ดง ข้างตล าดกล างรั ตนากร อมตะ ชลบุรี วันที่ 27 พ.ย. – 6 ธ.ค. 63

เว ลา 09:30 – 21:30 น. ใก ล้เคี ยงตล าดรัตน ากร ต.นาป่า เมื องช ลบุรี

สินค้ ามีให้เลื อกมากมาย

ถูกก ว่านี้ไม่มีอี กแ ล้ว

ข้อมูลmumkhao

Show More