ยื มเ งินพิเ ศษสำหรับ ผู้มีบั ตรคนจน อนุ มัติเลย 50,000 ผ่อ นเดื อนละ 242 บ าท

เรี ยกว่าเป็นอีกหนึ่ งสินเชื่ อดีๆที่ไม่อย ากให้พล าดเลย สำหรับผู้ที่มีบั ตรสวั สดิการแห่ งรั ฐ เพราะตอนนี้ ออ มสินมีโครงการสินเชื่ อใหม่

ให้กู้ ยื มเ งิน พิเศ ษสำห รับ ผู้มีบั ตรคนจน อนุ มัติเล ย 50,000 ผ่อ นเดื อนละ 242 บ าท

ออ มสิน ปล่ อยกู้ ให้ กู้ ยื มเ งิน สำหรับ ผู้มีบั ตรสวั สดิการรั ฐ สร้ างอาชี พ-เพิ่มร ายได้ วงเงิ นกู้ 50,000 บ าท ผ่อ น 3-5 ปี

ดอ กเ บี้ย 0.75%ต่อเดื อน ใช้บสย.ค้ำปร ะกัน กู้ 10,000 บ าท ผ่อ นขั้นต่ำ 242 บ าทต่อเดื อน

ผู้อำน วยการธนาค ารออ มสิน ชา ติช าย พยุห นาวี ชัย เผ ยว่า ตามที่ประ ชุมคณะรั ฐม นตรี ได้มีมติช่ วยเห ลือผู้มีความย าก

จนที่ลงทะเบี ยนเพื่อรับสวั สดิการรั ฐจำนวน 11.4 ล้านร าย ให้มีคว ามเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

มีการจัดทำเเผ นการใช้ชี วิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่ างยั่งยืน โดยมีผู้เเจ้งต้องการพัฒ นาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจำนวน 1.4

ล้ านร ายกับธนาค ารออ มสิน ซึ่งธนาค ารอ อมสินได้ออกม าตรการพั ฒนาคุณภ าพ ชี วิตผู้มีบั ตรสวั สดิการเเห่งรั ฐด้วยการเป็นเเห ล่งทุน

ให้เ งินกู้ ให้ ยื มเ งิน สินเชื่ อโคร งการธนาค ารประชาช นสำหรับผู้มีบั ตรสวั สดิการเเห่งรั ฐ นำไปเป็นทุนหมุ นเวี ยนในการประก อบอาชีพ

ประกอบอา ชีพเ สริม โดยสามารถติ ดต่อได้ที่ธนาค ารออ มสินทุกส าขาทั่วประเ ทศ

สำหรับสินเ ชื่อโค รงการธนาค ารประชาช นสำหรับผู้มีบั ตรสวั สดิการเเห่งรั ฐ ให้วงเงิ นกู้ไม่เ กินร ายละ 50,000 บ าท ผ่อ นชำระ 3-5 ปี

เป็นการผ่ อนชำระเงิ นต้นเเละดอกเบี้ ยง วดร ายเดื อน สูงสุด 60 ง วด อัต ราดอกเ บี้ย 0.75% ต่อเดื อน (Flat Rate)

กรณีกู้ 10,000 บ าท ผ่อ นชำระขั้นต่ำง วดละ 242 บ าทต่อเดื อน กรณีกู้ 50,000 บ าท ผ่อ นชำระขั้นต่ำงว ดละ 1,209 บ าทต่อเดื อน

นำเงิ นกู้ไปเพื่ อประกอบอาชี พใหม่ อาชีพเส ริม เช่น งานค้ าข าย หรืองานบริการต่าง โดยผู้กู้มีบั ตรสวั สดิการเเ ห่งรั ฐ สั ญช าติไ ทย

อายุค รบ 20 ปี เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อ นชำระเ งินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี มีการประก อบอาชีพ มีถิ่ นที่อยู่อาศั ยเเน่นอนสามารถติ ดต่อได้

เละการค้ำป ระกันใช้บรร ษัทประกันสินเชื่ ออุตสาหกร รมขนาดย่ อม (บสย.) เป็นผู้ค้ำประกัน พร้อมทั้งเต รียมเอกส ารยื่นกู้ ได้เเ ก่

สำเน าบั ตรประชาช น สำเน าทะเบี ยนบ้ าน สำเ นาบั ตรสวั สดิการรั ฐ รูปถ่ ายสถ านที่ประกอบอาชี พ

เอกส ารเเสดงร ายได้ในการประกอบ อาชีพ

สมุดบั ญชีเ งินฝาก เเละเอกส ารร ายรับร ายจ่าย (ถ้ามี)

ข้อมูลsiamnews

Show More