ค นละค รึ่ง รอบ 4 มาแ ล้ว เตรี ยมตัวให้พร้ อม

หลังจากที่ท่านรั ฐบ าลเปิ ดให้ลงทะเบี ยนโครงการ คนละครึ่ง ผ่านมาแล้ว 3 รอบ

ทำให้ประชาช นที่สนใจมาลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 10 ล้านคน

โดยรอบแรกเปิ ดให้ลงทะเบี ยนวันที่ 23 ตุลาคม 2563 และประชาช นลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งครบ 10 ล้านคนแล้ว

ปรากฏว่า มีผู้ไ ม่ผ่านการตรวจสอบสิ ทธิและไ ม่เริ่มใช้สิ ทธิภายในกำหนด 14 วัน

จึงได้มีการเริ่มตั ดสิ ทธิตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 พ.ย. มีจำนวน 2.3 ล้านสิ ทธิ และเปิ ดให้ลงทะเบี ยนรอบสองในวันที่ 11 พ.ย.

และมีผู้ใช้สิ ทธิ์ครบในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ถึงแม้จะเปิ ดให้ลงทะเบี ยนมาแล้ว 2 รอบ แต่จำนวนสิ ทธิ์ผู้เข้าร่วมโครงการยังไ ม่ถึงเป้าที่ตั้งไว้ 10 ล้านคน

เพราะผู้ลงทะเบี ยนที่ไ ม่ผ่านการตรวจสอบสิ ทธิ จำนวน 722,598 สิ ทธิ จึงได้เปิ ดให้ลงทะเบี ยนอีกครั้ง

ซึ่งนับว่าเป็นรอบที่สาม วานนี้ (19 พฤศจิกายน 2563) ตามจำนวนที่เหลือ 722,598 สิ ทธิ

ผ่านไปเพียงชั่วโมงครึ่งประชาช นก็ลงทะเบี ยนใช้สิ ทธิ์ครบ แต่คนที่ลงทะเบี ยนไ ม่ผ่าน ก็เริ่มมีหวัง

ล่าสุด รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรั ฐบ าล ได้ออกมาทวีตข้อความว่า มีลุ้นโครงการเ ปิดรับสมัครอีกหากมีผู้ลงทะเบี ยนไ ม่ผ่าน

พร้อมย้ำเฟส 2 มีแน่ เดือนมกราคม 2564

#อย่ าเพิ่งโกรธกัน ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจโครงการ

#คนละครึ่ง อย่ างมาก เปิ ดลงทะเบี ยนรอบสาม 7.3 แสนสิ ทธิ มีผู้ลงทะเบี ยนครบแล้ว

ถ้าหากมีรอบต่อไปจะแจ้งให้ทราบค่ะ เพราะอาจมีผู้ที่ไ ม่ได้ใช้สิ ทธิใน 14วัน

ที่จะถูกตั ดสิ ทธิ ส่วนเฟส 2 มีแน่นอนค่ะ ม.ค. รา ยละเอียดเงื่อนไข ขอให้ติดตาม

สรุปรอบ 4 จะมีหรือไ ม่ต้องรอคนที่ลงทะเบี ยนรอบที่ 3 ไม่ได้ใช้สิ ทธิใน 14วัน

ที่จะถูกตั ดสิ ทธิ หรือเรียกง่ายๆว่าอย ากน้อยๆต้องรอมากกว่า 14 วันหลังจากนี้นั้นเอง

นางสาวสุภัค ไชยวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศ รษฐกิจการคลัง(สศค.) เปิ ดเผยว่า

หลังจากที่มีประชาช นลงทะเบี ยนใช้สิ ทธิ์โครงการคนละครึ่งเพิ่มอีก 7.2 แสนร าย กระทรวงการคลังจะนำร ายชื่อผู้ลงทะเบี ยนเก็บตกรอบดังกล่าว

ไปตรวจสอบคุณส มบัติก่อน หากพบว่า มีผู้ไ ม่ผ่านการตรวจคุณสมบัติ หรือใช้สิ ทธิไ ม่ทันกำหนด 14 วันเป็นจำนวนมาก

ก็อาจเสนอให้ที่ประชุมคณะกร รมการบริหารสถานก ารณ์เศร ษฐกิจจากผลกระทบจากการระบ าดของโร คติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (ศบศ.)

พิจารณานำสิ ทธิ์มาเปิ ดลงทะเบี ยนเก็บต กใหม่เป็นรอบที่ 4 แต่หากตรวจแล้วพบว่า

มีผู้ไ ม่ผ่านคุณสมบัติหรือใช้สิ ทธิไ ม่ทันอยู่น้อย ก็อาจไ ม่เปิ ดเพิ่มให้รอไปลงทะเบี ยนใหม่ในคนละครึ่งเฟส 2 แทน

ทั้งนี้ การจัดทำโครงการคนละครึ่งเฟส 2 จะมีความชัดเจน และเสนอให้ ศบศ.พิจารณาได้ในสัปดาห์หน้ า

โดยโครงการคนละครึ่ง จะเน้นช่วยลดค่ าครองชีพแก่คนชั้นกลาง และกระตุ้นยอดขายให้ร้านค้ ารา ยย่อย

ส่วนอีกโครงการจะมีการเติมเงิ นเป็นของขวัญปีใหม่ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐกว่า 14.5 ล้านคน

“คลัง กำลังพิจารณารา ยละเอียดอยู่แต่ยังไ ม่ได้สรุปว่า จะขย าย หรือเพิ่มสิ ทธิคนละครึ่งออกไปแค่ไหน

เพราะต้องรอหารือระดั บนโยบ าย รวมถึงดูการใช้งบประมาณด้วย เพื่อเปิ ดให้ลงทะเบี ยนได้ในเดือนธันวาคม 2563

และให้ประชาช นมีเงิ นไปใช้จ่ายทันก่อนเทศกาลปีใหม่ ขณะที่บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐก็จะมีการเติมเงิ นให้เช่ นกัน

Show More