นาย กฯ พูดแ ล้ว โคร งการคนละค รึ่ง เฟ ส 2 รี บดูเ ลย

วันที่ 28 พ.ย. 63 นายอนุ ชา บูรพชั ยศรี โฆษ กประจำสำนักน ายกรั ฐมนตรี เปิ ดเผ ยว่า พล.อ.ประยุ ทธ์ จัน ทร์โอ ชา

นายกฯ และรมว.กลาโ หม ยืนยั นโค รงการคนละค รึ่งเตรี ยมเปิ ดเฟ ส 2 อย่ างแ น่นอน หลังได้รับก ารตอบรับที่ดีจากประชาช น

เนื่ องจากสามา รถลดภาระค่ าใช้จ่ ายของผู้ใช้สิ ทธิได้อย่ างเป็นรูปธร รม กระตุ้ นการจับจ่ ายใช้ส อยได้อย่ างชัดเ จน และช่ วยเห ลือผู้ค้ าร ายย่ อย

หาบเ ร่แผงล อยพ่ อค้ าแ ม่ค้ าร ายเล็ กได้อย่ างแท้จริงตรงตามวั ตถุประส งค์

ที่ได้ตั้งไว้ ถือเป็นความสำเ ร็จของรั ฐบ าลในการก ระตุ้นเศ รษฐกิจ

ให้มีเงิ นหมุ นเวี ยนในระบ บจากการใช้จ่ ายของประชาช น และเป็นการเรี ยนรู้ระบบเ ทคโนโลยีการใช้แอ ปพลิเ คชันไปในตัวด้วย

โดยได้รับร ายง านว่า ณ วันที่ 27 พ.ย. 63 มีร้านค้ าลงทะเบี ยนเข้าร่วมโ ครงการแล้วกว่า 850,000 ร้านค้ า มีย อดการใช้

จ่า ยสะสม 28,609 ล้า นบ าท แบ่ งเป็นเ งินที่ประชาช นจ่าย 14,599 ล้ านบ าท และภ าครั ฐร่วมจ่ายอีก 14,010 ล้ านบ าท

ทั้งนี้ประชาช นที่ลงทะเบี ยนเพิ่มเ ติมเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 63 และได้รับ SMS ยื นยันสิ ทธิแล้ว ขอให้รีบติ ดตั้งแ อปพ ลิเคชัน

เป๋ าตัง พร้อมยื นยันตั วตนให้เรี ยบร้อย และขอให้เริ่ มใช้สิ ทธิในการใช้จ่ ายภา ยใน 14 วัน นับจากวันถัดจ ากวันที่ได้รับ SMS แจ้ งรับสิ ทธิ

เพื่อให้สาม ารถใช้จ่ ายได้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 63สำห รับผู้ค้ ายังสามารถเข้าร่วมโคร งการได้อย่ างต่อเนื่ องด้วยการลงทะเบี ยนและ

ติดตั้ งแอ ปพลิเค ชัน ถุงเ งิน โดยหวังว่าจะมีร้านค้ าเข้าร่วมโค รงการทะลุ 1 ล้านร้ านค้ าภ ายในสิ้นปีนี้ เพื่อร องรับโค รงการคนละ

ครึ่งเ ฟส 2 ที่ค าดว่าจะได้รับการอนุ มัติโค รงการภ ายในเดื อนธันวาคมนี้ เพื่อเริ่มเปิ ดให้

ประชาช นได้ลงทะเบี ยน และใช้สิ ทธิได้ในเดือนมกราคม 2564

ข้อมูลsiamnews

Show More