ข่ าวดี เปิ ดก ลุ่ม คลั งเพิ่ มเงิ นให้ม ากกว่าเ ดิม

วันที่ 23 พฤ ศจิกายน 2563 นายกฤ ษฎา จีนะวิจ ารณะ ปลั ดกระทร วงการค ลัง กล่าวถึงคว ามคื บหน้ าของร ายละเอี ยด

การขย ายโค รงการคนละค รึ่งระยะที่ 2 (เ ฟส 2) ว่า ขณะนี้ท างกระทร วงการค ลังได้มอบให้ธนาค ารกรุงไ ทย

ผู้ดูแลระบ บรวบร วมข้อมูลจำน วนผู้ลงทะเบี ยนทั้งหมดที่ลงทะเบี ยนแล้ว และลงทะเบี ยนไม่ผ่ านเพื่อส รุปจำนวนผู้ที่ส นใจ

เข้าร่ วมโค รงการให้คร อบค ลุมกับคว ามต้องการที่สุด ส่วนเงิ นการใช้จ่ ายในโ ครงการ ยืนยั นว่าจะเพิ่มเ งิน พร้ อมขย ายเ วลา

การใช้จ่ ายให้คนที่ลงทะเบี ยนในเ ฟส 1 โดยอั ตโนมั ติแน่นอน ส่วนคนที่ลงทะเบี ยนใหม่ในเ ฟส 2 จะเริ่มใช้จ่ ายในช่ วง

เดื อนมกราคม 2564 แต่วงเงิ นจะได้เท่าไรนั้นให้รอคว ามชัดเ จนอีกครั้งนายกฤ ษฎากล่ าวว่า โคร งการเพิ่มเงินในบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

อีก 500 บาท ที่จะสิ้นสุ ดเดือนธันวาคม 2563 นี้ จะขย ายเว ลาการให้แน่นอน เพราะมีฐ านข้อมูลของผู้ถือบั ตรอยู่แล้ว 14 ล้ านคน

ทั้งนี้ ร ายละเอี ยดความชั ดเจนของโคร งการ คนละค รึ่งและการเพิ่มเงิ นบัต รสวัสดิก ารแห่งรั ฐ จะนำเส นอเข้าที่ประชุ มประ ชุม

คณะกร รมการบริห ารสถ านก ารณ์เศร ษฐกิจจากผลกร ะทบ พิจ ารณาในช่ วงเดื อนต้นธันวาคมนี้ และจะเส นอในที่ประ ชุม

คณะรั ฐมนตรีเป็นลำดั บต่อไป เพื่อให้การดำเนิ นของโค รงการเกิ ดขึ้นต่อเนื่ องในช่วงเดือ นมกร าคม 2564

ข้อมูลsiamtopic

Show More