สิ้ นเดื อนนี้ได้ลดเงิ นสมท บ ประกั นสังคม งว ดสุดท้ าย

ชาวอ อฟฟิศและวั ยแรงงานที่เป็นผู้ปร ะกันตนโปร ดทราบ! มาตรการลดเงิ นสมท บเข้ากองทุน ประกันสั งคม จะมีผลเดื อนนี้เป็นเดือ นสุดท้า ย

เพราะฉ ะนั้นขอให้ผู้ประกั นตนเตรี ยมพร้ อมสำหรับการเข้าสู่โหม ดปกติในเดื อนหน้า

คือ นายจ้า งและผู้ประกันตนจะต้องจ่ ายเงิ นสมทบเต็มอั ตราตามที่กำหน ดไว้

ลดเงิ นสมทบ “ประกันสังคม” พฤศจิกายน 2563

มาตรการ ลดเงิ นสมทบ ประกันสังคม เฟสที่ 2 จะลดอัตราเงิ นสมทบเข้ากองทุนฯ เหลือ 2% เป็นระยะเวลา 3

เริ่มตั้งแต่การจ่ายค่ าจ้างเดือนกันย ายน-พฤศจิกายน 2563 โดยจะสิ้นสุดในเดือนนี้

ผลคือ ในเดือนนี้ นายจ้างจะมีเ งินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นสูงสุด 450 บ าทต่อจำนวนลู กจ้าง 1 คน

ด้านผู้ประกันสังคมมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 จะมีเงิ นติดกระเป๋าเพิ่มขึ้นสูงสุด 336-450 บ าท

นายจ้างของผู้ประกันตนมาตรา 33

ปกติส่งเงิ นสมทบในอัตรา 5% ของค่ าจ้างผู้ประกันตน หรือสูงสุดไม่เกิน 750 บ าทต่อเดือน ให้ลดเหลือ 2%

ของค่ าจ้างผู้ประกันตน หรือสูงสุดไม่เกิน 300 บ าทต่อเดือน ส่งผลให้นายจ้างเหลือเงิ นในกระเป๋าเพิ่มขึ้นสูงสุด 450 บ าทต่อเดือน

ผู้ประกันตนมาตรา 33 (พนักงานเอกชน)

ปกติส่งเงิ นสมทบ ประกันสังคม ในอัตรา 5% ของค่ าจ้าง หรือสูงสุดไม่เกิน 750 บ าทต่อเดือน ให้ลดเหลือ 2% ของค่ าจ้าง

หรือสูงสุดไม่เกิน 300 บ าทต่อเดือน ส่งผลให้ลู กจ้างเหลือเ งินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นสูงสุด 450 บ าทต่อเดือน

ผู้ประกันตนมาตรา 39 (ผู้เคยเป็นลู กจ้างมาตรา 33 มาก่อน แต่ได้ลาออกจากบริษัทเอกชนแล้ว)

ปกติส่งเงิ นสมทบกองทุนปร ะกันสังคมในอั ตรา 9% ของฐานเงิ น 4,800 บ าท หรือ 432 บ าทต่อเดือน

ให้ลดเงิ นสมทบเหลือ 2% ของฐานเงิ น 4,800 บ าท หรือ 96 บ าทต่อเดือน ส่งผลให้เหลือเ งินในประเป๋าเพิ่มขึ้นสูงสุด 336 บ าทต่อเดือน

อย่ างไรก็ตาม นายจ้างและผู้ประกันตนทุกคนจะต้องกลับมาจ่ายเงิ นสมทบเต็มจำนวนตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

ข้อมุลthebangkokinsight

Show More