ธ.ก.ส.ให้คนละ 10,000บ าท ไม่ต้ องค้ำ เคร ดิตไม่ดีก็กู้ได้

เป็นบริการ สินเชื่ อเ งินให้กู้ยืม อีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจอย่ างมาก สำหรับ สินเชื่ อเ งินให้กู้ยืม จาก ธนาค าร ธ.ก.ส.

ที่เปิ ดสามารถ กู้ยืมเ งิน ฉุ กเฉิ น วง เงิ นกู้ยืม ที่ 10,000 บ าท ดอกเบี้ย 10 บ าทต่อเดือน

ผ่อนย าวสูงสุดถึง 2 ปี ง่าย ๆ ไม่ต้องใช้หลักประกัน แค่ลงทะเบีย นผ่านไลน์

สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม ฉุ กเฉิ น ธนาค าร ธ.ก.ส. เป็น สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เดื อดจากสถานก ารณ์โควิ ด19

ได้มีเงิ นหมุ นเวีย นเพื่ค่ าใช่จ่ายต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถสมัครขอ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม

ได้ผ่านมือถือ แค่ลงทะเบีย นผ่านแอปไลน์ ไม่ต้องไปที่สาขาให้วุ่ นว าย

ร ายละเอียด สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม ฉุ กเฉิ น ธ.ก.ส.

-เงิ นให้กู้ยืมสูงสุดที่ไม่เกิน 10,000 บ าท ต่อร าย

-อัตราดอกเบี้ ย 0.1% ต่อเดือน

–ไม่ต้องใช้หลักทรั พย์ประกันเเละไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

–ปล อดการชำระต้นเงิ นเเละดอกเบี้ย ใน 6 เดือนเเรกนับตั้งเเต่วันที่ กู้ยืมเงิ น

-ผ่อนได้นาน สูงสุด 2 ปี

-ไม่เช็ คเครดิตบูโรลู กค้ า เงิ นกู้ยืม เดิม

-สามารถลงทะเบี ยน กู้ยืมเงิ น ได้ผ่านไลน์

คุณสมบัติสมัคร สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม ฉุ กเฉิ น ธ.ก.ส.

-อายุตั้งแต่ 20-70 ปี

-เกษ ตรกรและครอบครัวของเกษตรกร

-เป็นลู กค้ า เงิ นกู้ยืม เดิม แต่หากท่านประกอบอาชีพอิสระ แนะนำให้ติดต่อที่ธนาค ารออมสิน

วิธีสมัคร สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม ฉุ กเฉิ น ธ.ก.ส.

1.เพิ่มเพื่อนด้วย LINE ID @baacfamily

2.เลือกเมนู “COVID-19 ลงทะเบี ยนรับความช่วยเหลือ”

3.ทำการ กรอกร ายละเอียด ตามเมนู ที่กำหนด

4.หลังจากที่ได้ทำการสมัครเสร็จเเล้วให้รอรับ SMS จากทางธนาค าร ธกส. เพื่อ เต รียมหลักฐานในการทำสัญญาดังนี้

–บัตรประชาชนตัวจริง

–หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

–สำเนาบัตรประชาชน(ในกรณีที่ยังไม่เป็นลู กค้ าเงิ นให้กู้ยืมของทาง ธ.ก.ส. หรือยังไม่มีบัญชีเงิ นฝากกับธนาค าร ธ.ก.ส.)

5.จัดทำสัญญาเงิ นให้กู้ยืมเเละเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องธนาค ารจะเป็นผู้นัดหมาย

6.ถ้าหากผ่านธนาค ารจะส่ง SMS มาเเจ้งการโอนเงิ นเข้าบัญชีเเละไปกดได้ที่กู้ ATM ได้เลย

เอกส ารที่ต้องใช้สมัคร สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม ฉุ กเฉิ น ธ.ก.ส.

-บัตรประชาชนตัวจริง

-หมายเลขโทรศัพท์

-สำเนาบัตรประชาช น ในกรณีที่ไม่ได้เป็นลู กค้ า ธ.ก.ส. หรือไม่มีบัญชีเงิ นฝากจาก ธ.ก.ส.

ระยะเวลาการผ่อนชำระเงิ นคืน สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม ฉุ กเฉิ น ธกส.ธ.ก.ส.

ระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน โดยใน 6 เดือนแรก ลู กค้ ายังไม่ต้องจ่ายเงิ นใด ๆ และหลังจากที่พ้น 6 เดือนแรก

ลู กค้ าสามารถเริ่มจ่ายเงิ นได้ทันทีไปอีก 2 ปี สามารถแบ่งชำระเป็นงวด ๆ สูงที่สุด ได้ 2 ปี

แต่หากผู้กู้มีความสามารถในการชำระคืนเร็วกว่านั้น ก็สามารถชำระคืนได้ไว ดังนี้

-ส่งคืนเงิ นเป็นร ายเดือน (24 งวด) ส่งเงิ นงวดละ 429.17 บ าท

-ส่งคืนเงิ นทุก 3 เดือน (8 งวด) ส่งเงิ นงวดละ 1,287.50 บ าท

-ส่งคืนเงิ นทุก 6 เดือน (4 งวด) ส่งเงิ นงวดละ 2,575.00 บ าท

ข้อมูลbang-jaab.

Show More