ช าวนา ฟังท างนี้ ธ.ก.ส.ให้แ ล้ว กร ณีเงิ นประกันร ายได้เกษ ตรกร รอบ 3

ติดตามอัพเดท “ชาวนา” ฟังทางนี้! เช็ ค ธ.ก.ส. ให้แล้ว กรณีเงิ นประกันร ายได้เกษ ตร “เงิ นประกันราค าข้าว” รอบ 3 จะได้วันไหน

ติดตามความคืบหน้า (27 พ.ย.) โครงการประกันร ายได้เกษ ตรกรให้แก่ผู้ปลู กข้าว หลัง

ธนาค ารเพื่อการเก ษตรและสหกรณ์การเก ษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงิ นประกันร ายได้

เกษ ตรกรให้แก่ผู้ปลู กข้าวในรอบที่ 1 และ รอบที่ 2 เรียบร้อยแล้ว

ส่วนรอบที่ 3 ซึ่งเป็นรอบการเก็บเกี่ ยวนับตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. ที่ผ่านมา จะต้องรอให้ทางกระท รวงพาณิ ชย์ เสนอคณะรั ฐมนตรีอนุ มัติวงเงิ น

จากนั้น กระทรวงเก ษตรและสห กรณ์จะส่งร ายชื่อเกษ ตรกรที่ได้รับการ

ประกันร ายได้มาให้ ธ.ก.ส. ซึ่ง ธ.ก.ส. สามารถโอนเงิ นได้ภายใน 3 วันทำการ

รั ฐบ าลตั้งวงเงิ นประกันรา ยได้เกษ ตรกรผู้ปลู กข้าวในวงเงิ น 4.8 หมื่นล้านบ าท ให้แก่เก ษตรกรที่ขึ้นทะเบี ยนจำนวน 4.57 ล้านครัวเรือน

ในรอบที่ 1 ได้มีการโอนเงิ นแล้วจำนวน 7.8 แสนครัวเรือน วงเงิ น 9.12 พันล้านบ าท รอบที่ 2

โอนไปแล้วจำนวน 6 แสนครัวเรือน วงเงิ น 5.6 พันล้านบ าท ส่วนรอบที่ 3

มีเป้าหมายจะโอนให้จำนวน 1.5 ล้านครัวเรือน วงเงิ น 1.3 หมื่นล้านบ าท

แหล่งข่าวเปิ ดเผยกับ “กรุงเทพธุรกิจ” ว่า ในช่วงที่ผ่านมา ราค าข้าวตกต่ำลง ทำให้รั ฐบ าลต้องจ่ายเ งินประกันรา ยได้ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น

ยกตัวอย่ าง ข้าวหอมมะลิจะต้องชดเชยเฉลี่ย 2-3 พันบ าทต่อเกวียน ดังนั้น

เม็ดเงิ นที่ขอคณะรั ฐมนตรีไว้ได้นำไปจ่ายให้แก่เกษ ตรกรผู้ปลู กข้าวในรอบ 1 และ รอบ 2 หมดแล้ว

ต้องเสนอขอคณะรั ฐมนตรีในรอบถัดไป ซึ่งค าดว่า จะมีการนำเสนอภายในสัปดาห์หน้า

ทั้งนี้ หลังจากที่คณะรั ฐมนตรีอ นุมัติและกระทรวงเกษ ตรฯส่งร ายชื่อเก ษตรกรมาให้ธ.ก.ส.เรียบร้อยแล้ว

ทางธ.ก.ส.จะดำเนินการจ่ายเงิ นให้แก่เกษ ตรกรใน 3 ช่องทาง คือ ผ่านทางเอทีเอ็ม จ่ายผ่านเค าวเตอร์ และผ่าน A-mobile

สามารถตร วจสอบเงิ นประกันราค าข้าว ได้ที่ https://chongkho.inbaac.com/

ข้อมุลbangkokbiznews.

Show More