เปิ ดหน้าต าใบสั่ง รูปแบบใหม่ไม่เสี ยค่ าปรับ มีโท ษปรั บไม่เ กิน 1,000 บ าท

เปิ ดหน้าตา “ใบสั่ง” รูปแบบใหม่ ที่เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา

ไม่ชําระค่ าปรั บภายในเวลาที่กําหนด โดยไม่มีเห ตุอันสมควร มีโท ษปรั บไม่เกิน 1,000 บ าท

เฟซบุ๊กเพจ “ไทยคู่ฟ้า” เผยหน้าตาใบสั่งแบบใหม่ หลังเว็ บไซ ต์ราชกิจจานุเบ กษา

เผยแพร่ประก าศสำนักงานตำร วจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร พ.ศ.2563 เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา แบ่งได้ดังนี้

ประเภทของใบสั่ง

• แบบที่ 1 คือ ใบสั่งที่ให้ผู้ขับขี่ผูกหรือติดไว้ที่รถ มีชุดละ 4 แผ่น : สีขาว ให้ติดไว้ที่รถ

สีเหลือง ส่งให้หน่วยงานที่จะเปรี ยบเที ยบป รับ สีชมพู ให้พนักงานสอบสวน และสีฟ้า ผู้ออกใบสั่งเก็บไว้เป็นสำเนา

• แบบที่ 2 คือ ใบสั่งที่ส่งทางไปร ษณีย์ มีชุดละ 2 แผ่น : แผ่นที่ 1 ส่งให้กับผู้ขับขี่เจ้าของหรือผู้ครอบครองรถ แผ่นที่ 2 ผู้ออกใบสั่งเก็บไว้เป็นสำเนา

ข้อควรรู้และปฏิ บัติ

1. เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ที่ไม่ใช่นิติบุคคล

• หลังจากเจ้าพนักงานติดหรือผูกใบสั่งไว้ที่รถไปแล้ว 15 วัน

จะถือว่าเจ้าของหรือผู้คร อบครองรถได้รับใบสั่งนั้น และให้สันนิษฐานว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถได้กระทำความผิ ด

• ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ได้กระทำความ ผิ ด ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานภายใน 30 วัน

นับจากวันที่ได้รับใบสั่งว่า ผู้อื่นเป็นผู้ขั บขี่และผู้นั้นยอมรับว่าตนเป็นผู้ขั บขี่

• ถ้าไม่มีใครรับว่าเป็นผู้ขับขี่ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ต้องหาหลักฐานมายืนยันให้ได้ว่าไม่ได้ขับขี่จริง

2. เจ้าของหรือผู้คร อบครอง เป็นนิติบุ คคล

• ให้ผู้แทนของนิติบุค คลนั้นแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหลักฐ าน ต่อพนักงานสอบสวน

ว่าใครเป็นผู้ขั บขี่ในขณะที่พบการก ระทำผิ ด ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับใบสั่ง

นับจากวันที่ได้รับใบสั่งว่า ผู้อื่นเป็นผู้ขับขี่และผู้นั้นยอมรับว่าตนเป็นผู้ขับขี่

วิธีชำระค่ าปรับ

• ชำระที่ สถานีตําร วจหรือหน่วยงานที่ออกใบสั่ง หรือสถานีตํารวจทุกท้องที่ทั่วประเทศ

• ชําระโดยส่งธนาณั ติหรือตั๋ วแล กเงิ นของธนาค ารทางไป รษณีย์ลงทะเบี ยน พร้อมสําเนาใบสั่ง

(มีผลสมบูรณ์เมื่อมีการเรียกเก็บเงิ นแล้ว และผู้รับได้รับใบเสร็จรับเงิ นทางไปร ษณีย์)

• ชำระผ่านบัตรเครดิต หรือ ATM, INTERNET BANKING หรือหน่วยบริการรับชําระเงิ นที่มีเครื่องหมาย PTM (หลังจาก 2 วัน ที่ได้รับใบสั่ง)

บทลงโท ษ

• ผู้ขั บขี่ต้องถูกตั ดคะแน นความประพ ฤติในการขับรถ

• ถ้าไม่ชําระค่ าปรั บภา ยในเวลาที่กําหนด โดยไม่มีเห ตุอันสมค วร ต้องระ วางโท ษปรั บไม่เกิน 1,000 บ าท

Show More