เฮลั่ น บั ตรคนจ น เดื อนธั นวาค ม เงิ นเ ข้า 5เ ด้ง

เพจเฟ ซบุ๊กชื่อ สำนักประช าสัมพั นธ์เขต 7 กรมประชาสั มพันธ์ ได้โพ สต์สิ ทธ์ที่คนถือบั ตรคนจนจะได้รับในเดื อนธันวาคม

โดยระบุว่า บั ตรสวัสดิ การแห่งรั ฐ ใช้สิ ทธิได้ 5 สิ ทธิ ตลอดเดื อน ธ.ค.63

1.ซื้อสินค้ า 700-800 บ าท (ตามเก ณฑ์ร ายได้)

2.ค่ าเดิ นรถสาธา รณะ 500 บ าท

3.ส่วนลดค่ าซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บ าท (3 เดือ นใช้ได้ 1 ครั้ง)

4.เงิ นช่วยเห ลือค่ าไฟฟ้า 230 บ าท (1 ครัวเรื อนใช้ได้ 1 สิ ทธิ และต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเก ณฑ์ที่กำห นด)

ผู้ใช้สิ ทธินี้อยู่แล้ว สาม ารถใช้สิ ทธิได้ต่อเ นื่อง ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยใช้สิ ทธิและต้องการจะใช้สิ ทธิ

ต้องแ จ้งก่อน ที่สำนักงานไฟฟ้าในพื้นที่บ้ านของท่าน

5.เงิ นช่วยเห ลือค่ าน้ำประปา 100 บ าท (1 ครัวเรื อนใช้ได้ 1 สิ ทธิ และต้องใช้ น้ำไม่เกินเก ณฑ์ที่กำหนด)

ผู้ใช้สิ ทธินี้อยู่แล้ว สามา รถใช้สิ ทธิได้ต่อเ นื่อง ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยใช้สิ ทธิและต้องการจะใช้สิ ทธิ

ต้องแ จ้งก่อน ที่สำนัก งานประ ปาในพื้นที่บ้ านของท่าน

โพ สต์ดังก ล่าว

ข้อมูลsiamtopic

Show More