สา วด วงเฮ งหอบเงิ นสด 6 แ สน แ ก้บ นฤ าษีเ ณร หลังอธิ ษฐ านได้รับโ ชคใหญ่

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.63 ที่อาศรมฤๅษีเณร ธาตุพุทธคุณ ม.4 ต.โพแตง อ.บ างไทร จ.พระนครศรีอยุธย า

ตลอดทั้งวันมีประชาช นมากราบสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ภายในอาศรม ทั้งกุมารเจ้าสัวเฮง พ่ อปู่ฤๅษีพร หมเม ศร์

ขอโ ชคล าภและความเป็นสิริมงคลหลายคน และมาแก้บนกุมารเจ้าสัวเฮง หลายคนนำน้ำแดงมาถวายกุมารเจ้าสัวเฮง

และฟักทองมาถวายพ่ อปู่ฤๅษีพรห มเมศร์ หลังจากที่มากราบไหว้บนบ านขอให้มีโช คล าภ กระทั่งสมหวังโ ชคล าภ

ตามที่ขอโดยในวันนี้ทางอาศรม นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เลี้ยงภั ตราห ารเพลและถวายสังฆทาน

เพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนที่ศาลาบุญช่วยหน้าพ่ อปู่ฤาษีพร หมเมศร์ ประชาช นพากันไปส่องตัวเล ขภาย

ในอ่างน้ำมนต์ ซึ่งปรากฏเป็นตัวเล ข 0, 4, 5, 7, 8, 9 และลอยจับกลุ่มเป็นตัวเ ลข 05, 87 และ 46

ซึ่งตัวเล ขดังกล่าวเกิ ดจากฤๅษีเณร ธาตุพุทธคุณ ทำพิธีจรดตัวเล ขเรียกว่า เล ขโสฬ สส ะระตะ

เป็นพิธีกร รมโบราณในวันนี้ น.ส.พรพิมล สินปรุ อายุ 30 ชาวจังพระนครศรีอยุธย า นำเงิ นสด

จำนวน 600,000 บ าท มอบให้กับฤาษีเณรธาตุพุทธคุณ เพื่อแก้บนและร่วมสร้างพ่ อปู่ฤ าษีพรหมเ มศร์องค์ใหญ่ที่สุด

และเพื่อร่วมทำบุญกับกิจกร รมของทางอาศรม หลักจากได้รับโ ชคใหญ่หลายครั้งติดต่อกัน และสมปราถนาตาม

ที่อธิ ษฐ านขอไว้ฤาษีเณรม อบตะกรุ ยันต์โส ฬสมงค ลที่ทำจากทองคำ ซึ่งเป็นตะก รุดครูดอกแรกที่อาจ ารย์ทำ

พร้อมพ่ อปู่ฤาษีพร หมเมศร์ทองคำให้แก่น.ส.พรพิมลนำไปบูชา และพกติดตัวด้านอาจ ารย์ฤาษีเณร ธาตุ พุท ธคุณ

กล่าวว่า ในวันนี้มีผู้โช คดีและประสบผลสำเ ร็จมีความประสงค์ที่จะมาถวายปัจจัยเป็นจำนวนเ งิน 600,000 บ าท

แล้วอาจารย์ก็เพิ่งยกครูร่ำเรี ยนยันต์โส ฬสมงคลมา ยังไม่เคยทำตะกรุดดอกครูวันนี้ก็เลยทำตะกรุดดอกครูยันต์โสฬสมงคล

ที่ทำจากทองคำแท้ มอบให้แก่ผู้ที่โช คดี ที่เขามีจิตศรัทธานำปัจจัยมาถวาย เพื่อสมทบทุนสร้างพ่ อปู่ฤาษีพรห มเมศ ร์องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

และนำเงิ นไปทำบุญเป็นทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่ทางอาศรมทำมาอย่ างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ สา วดว งเฮงหอบเ งินสด 6 แสนแก้บนฤาษีเณร หลังอ ธิษฐ านได้รับโ ชคใหญ่

ข้อมูลsiamstreet

Show More