เปิ ดวันเ งินเข้าบั ตรคนจนร อบใ หม่ เดื อนธันว าคม 2563

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เพจเฟ ซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า สำนักประ ชาสัมพั นธ์เขต 7 กรมประชาสั มพันธ์ ได้โพส ต์ภาพพร้อมข้อควา มระบุว่า

บั ตรสวัส ดิการแห่งรั ฐ ใช้สิ ทธิได้ 5 สิทธิ ตลอดเดือน ธ.ค.63

1.ซื้อสินค้ า 700-800 บ าท (ตามเกณฑ์รายได้)

2.ค่ าเดิ นรถสาธ ารณะ 500 บ าท

3.ส่วนลดค่ าซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บ าท (3 เดื อนใช้ได้ 1 ครั้ง)

4.เงิ นช่วยเห ลือค่ าไฟฟ้า 230 บ าท (1 ครัวเรื อนใช้ได้ 1 สิทธิ และต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเก ณฑ์ที่กำหนด)

ผู้ใช้สิ ทธินี้อยู่แล้ว สามารถใช้สิ ทธิได้ต่อเนื่อง ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยใช้สิ ทธิและต้องการจะใช้สิ ทธิ

ต้องแจ้ งก่อน ที่สำนักงานไฟฟ้าในพื้นที่บ้ านของท่าน

5.เงิ นช่วยเหลือค่ าน้ำประปา 100 บ าท (1 ครัวเรื อนใช้ได้ 1 สิ ทธิ และต้องใช้น้ำไม่เกินเ กณฑ์ที่กำหนด)

ผู้ใช้สิ ทธินี้อยู่แล้ว สามารถใช้สิ ทธิได้ต่อเนื่ อง ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยใช้สิ ทธิและต้องการจะใช้สิ ทธิ

ต้องแจ้ งก่อน ที่สำนักงานประปาในพื้นที่บ้ านของท่าน

ภาพจาก สำนักประชาสั มพันธ์เ ขต 7 กรมประชาสั มพันธ์

โพสต์ดังกล่าว

ข้อมูลsiamnews

Show More