ช าวบ้ านร่วมพิธีแ ห่ ไอ้ไข่ รอบเมื องต าก

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า ชา วบ้ านและคณะศรั ทธาได้ร่วมกันแ ห่ ไอ้ไข่

รุ่น รว ย รว ย รว ย รอบตัวอำเภอเมื องตาก เมื่อวันที่ 25 พฤศจิ กายนที่ผ่านมา โดยคณะศิ ษย์ได้อั ญเชิ ญมาจาก

จ.นครศรีธร รมราช พร้อมนำมาจัดตั้ งไว้ที่ วัดบ้านล้ อง ม.3 ต.ทุ่งกระเ ชาะ อ.บ้ านตาก จ.ตาก ให้ชา วบ้ านในพื้นที่

ได้กร าบไ หว้ขอโ ชคลาภ โดยต ลอดเ ส้นทางการแห่ ไอ้ไข่ รอบอำ เภอเมื องตาก ก็เต็ มไปด้วยความคึ กคักสำหรับผู้ที่

ศรั ทธาเดินทางเข้ามาร่วมบุญไ หว้ขอโ ชคล าภก่อนนำไปตั้งไว้ที่วัดนายเส มียน มีสุข อายุ 46 ปี เจ้าของค่ ายม วย

ส.เสมี ยนยิม เล่ าว่า ตนเองได้ร่วมกับเพื่ อนชมรมช าวปั กษ์ใต้ ที่ จ.กำแพ งเ พชร ป รึกษากันว่าอย ากได้ไอ้ไ ข่มาไว้

ให้ช าวบ้ านกร าบไ หว้ขอโช คลาภที่ จ.ตาก บ้าง เนื่ องจากวัดดังกล่าวกำลังจะบูร ณะสร้ างโบ สถ์

อีกทั้งช าวบ้ านในพื้นที่ไม่มีกำลังพอที่จะเดิน ทางไปไหว้ขอโ ชคใกล้ถึง จ.นครศรีธรร มราช ตนเองและเพื่ อนๆ

ได้รว บรวมเ งินกันจัดส ร้าง ไอ้ไข่ จาก จ.นครศรีธ รรมราช และนำมาถว ายไว้ที่วัดแห่ งนี้จนสำเร็จ

โดยหวังว่าจะให้วั ดแห่งนี้เกิดควา มรุ่งเรื อง ให้โช คลาภกับผู้ศรั ทธา หากใครอยากได้โช คล าภหรืออย ากมา

ไห ว้ร่วมทำบุญกับทา งวัดก็เ ดินทางมาได้ตลอด

หลังจากนั้นช าวบ้ านได้ทำการ ร่วมกันจุดถ วายประทัดจำ นวน 5,000 นัด กับ ไอ้ไข่ รุ่น ร วย ร วย ร วย

พร้อม ส่องเล ขห างประทัด ส่วนเ ลขห างปร ะทัดคือเ ลข 982, 57 และเล ขทะเบี ยนรถที่ใช้แห่ไ อ้ไข่คือ กจ 8386 ตาก

อย่ างไรก็ตามเป็นความเ ชื่อส่วนบุค คลโป รดใช้วิจ ารณญ าณ

ข้อมูลmumkhao

Show More