กู้ยื มเ งิน 50,000 สินเชื่ อเสริ มพลังฐ าน สมั ครในมือถือได้เ ลย

สวัสดีครับ! วันนี้ เราจะมาแนะนำ ขั้นตอนการสมั คร ขอสินเ ชื่อ เสริมพลังฐานราก ธนาค าร ออมสิน

กู้ยืมเ งิน 50,000 บ าท ผ่านแอพ MyMo สา มารถ ทำได้ในมือถือ กู้ยืมเ งิน แบบปลอดภัย ถูกกฎหมาย สมั ครไม่ยุ่ งย าก

โดยทาง ธนาค าร ออมสิน ได้มีการให้ประชาช นทั่วไป สามารถ ขอสินเชื่ อเสริมพลังฐานราก ผ่านแอพ MyMo

โมบ าย แบงก์กิ้ง ของธนาค าร ออมสิน ได้แล้วสามารถ กู้ยืมเงิ นได้ สูงสุด ร ายละ

ไม่เกิน 50,000 บ าท คิดอัตราดอกเ บี้ย 0.35% ต่อเดือน

ระยะเวลา ในการ ผ่อนชำระ เงิ นกู้ ไม่เกิน 3 ปี ไม่ต้องค้ำ ไม่ต้องใช้หลักท รัพย์ อีกทั้งยังปลอดชำระเงิ นต้นและ

ดอกเ บี้ย โดยออมสิน ใจดี ปล่อยกู้ยืม แบบไม่ต้องชำระเงิ นงวดใน 6 เดือนแรกอีกด้วย ไปดูร ายละเอียดกัน

การยื่นคำขอสินเชื่ อเสริมพลังฐ านรากผ่าน Mobile Banking (MyMo)

1.เลือกเมนู “สมั ครสินเชื่ อเสริมพลังฐ านราก”

2.กดปุ่ม “สมั คร”

3.กดปุ่ม “สมั คร”

4.กรอกเล ขหลังบั ตรประชาช น

5.กด “ถัดไป”

6.ตรวจสอบข้อมูลการสมั ครสินเชื่ อว่าถูกต้องหรือไม่และกด “ถัดไป”

7.แสดงวงเ งินสูงสุดที่สามารถขอสินเ ชื่อ

8.เลือกจำนวนเ งินกู้ที่ต้องการและตรวจสอบข้อมูลจากนั้นกด “ถัดไป”

9.อ่านข้อกำหนดและเงื่ อนไข กดเครื่องหมายถูก “ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่ อนไขของสั ญญา” และกด “ยอมรับ”

10.เลื่อนหน้าจออ่านเงื่ อนไขความยินยอมในการเปิ ดเผ ยข้อมูลจนสุดหน้า

11.กด “ยินยอม”

12.กด “ยืนยัน”

13.กดรับรหัส OTP

14.ระบบกำลังส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบี ยนไว้

15.เมื่อรับรหัสยืนยันจาก SMS กรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที กด “ยืนยัน”

16.ร ายละเอียด การยินยอม ในการ เปิ ดเ ผย ข้อมูลฯ สามารถ Save เก็บไว้ ในคลังภาพได้ โดยกดเครื่องหมาย ด้านบนริมซ้าย

17.รูปการ ยินยอม ในการเปิ ดเ ผย ข้อมูลในคลังภาพ

18.หลังจาก นั้น ให้กด “เสร็จสิ้น”

สถานะการขออนุมั ติสินเ ชื่อพลังฐานราก

1.อยู่ในระหว่าง ธนาค าร พิจารณา สินเ ชื่อ

2.หากลูกค้ า ไม่ได้ รับอนุ มัติ สินเ ชื่อ เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาค าร กำหนด หากมีข้อสงสัย ให้ติดต่อโทรไปที่ 1143

3.ลูกค้ า รับอ นุมัติ สินเ ชื่อ จากนั้นกด “ถัดไป”เพื่อดำเนินการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน)

การทำสัญญาเงิ นกู้สินเชื่ อพลังฐานราก

1.กด “ถัดไป” เพื่อดำเนินการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน)

2.เลื่อนหน้าจออ่านสัญ ญาเงิ นกู้จนสุดหน้า

3.อ่านข้อกำห นดและเงื่ อนไข กดเครื่องหมายถูก “ข้าพเ จ้าอ่านและยอมรับเงื่ อนไขของสั ญญา” และกด “ยอมรับ”

4.กร อกรหั สผ่าน MyMo เพื่อยืนยันสั ญญาเงิ นกู้

5.กดรับรหัส OTP

6.เมื่อรับรหั สยืนยันจาก SMS กรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที กด “ยืนยัน”

7.แสดงผลการสมั ครสินเ ชื่อสำเร็จ กด “เสร็จสิ้น” โดยเงิ นกู้จะโอนเข้าบัญชีภายใน 24 ชั่วโมง.

ข้อมูลphurlenlen

Show More