เล ขห างปร ะทัด บ วงสร วง ไอ้จ้ อย วั ดไผ่แ ขก

ที่วัดอุทุมพรารามหรือวัดไผ่แขก ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ได้มีชาวบ้ านกว่า 200 คน

เดินทางมาเข้าร่วมพิธีบวงสรวงอัญเชิญ “ไอ้จ้อย เด็ กวัดไผ่แขก” เพื่อประดิษฐานภายในศาลาชั่วคราว

หลังมีผู้โช คดีนิมิตฝันนำมาถวาย โดยผู้โ ชคดีคนดังกล่าวได้นำผลไม้ ขนมหวาน ของเล่น ชุดทหาร เครื่องบวงสรวง

หนังสติ๊ก นำธูปที่จุดบูชาไอ้จ้อย และเล ขหางประทัดที่จุดเฉลิมฉลอง

ในพิธีเห็นเ ลข 886-82 ทำให้ชาวบ้ าน ประชาช นทั่วไปที่เดินทางมาร่วมพิธีบวงสรวง ต่างพากันหยิบโทรศัพท์แห่มุง

ถ่ายเ ลขกันยกใหญ่ เพื่อนำเล ขไปหาซื้อลอตเตอรี่ แผงหวยในวัดไผ่แขกจนเกลี้ยงแผง

พระครูวินัยธรดุสิต สุจิณโณ (หลวงปู่ดุสิต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอุทุมพราราม กล่าวว่าสาเห ตุที่สร้างกุมารจ้อย หรือไอ้จ้อย

ขึ้นมาเนื่องจากกุมารที่วัดไผ่แขกไปเข้าฝันให้โ ชคญ าติโ ยมร ายหนึ่งที่ จ.นนทบุรีซึ่งมีความศรัทธาวัดไผ่แขก ทำให้มีโช คลาภก้อนใหญ่

จึงรับเป็นเจ้าภาพจัดสร้างไอ้จ้อยและนำมาถวายให้กับวัดไผ่แขก เพื่อจะช่วยบูรณะปฎิสังขรณ์ให้วัดมีความเจริญรุ่งเรือง

และเพื่อให้ประชาช นมากร าบไ หว้ขอพรก่อนสร้างทางญ าติโยมยังได้มีการปรึกษาว่าจะสร้างแบบไหนอย่ างไร จึงสร้างในลักษณะ

อย่ างที่เห็น เพราะคำว่า “จ้อย” นั้นเป็นชื่อเด็ กโบ ราณ จึงสร้างให้แบบโบ ราณ ประกอบในฝันของโยมเห็นเป็นลักษณะดังกล่าว

ตามนิมิตที่ไปเข้าฝันโยมจึงได้จัดพิธีบวงส รวงเ ปิดญ าณบ ารมีของไอ้จ้อยให้เทวดาฟ้าดิน สิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ได้รับรู้ เพื่อให้สถิตได้เต็มองค์

จะได้มาช่วยในการบูรณะปฎิสังขรณ์วัดไผ่แขก สำหรับเจ้าจ้อยตามความเ ชื่อนั้นเป็นกุมารที่อยู่ที่วัดไผ่แขก จำแลงกายลงมาเป็นไอ้จ้อย

ข้อมูลsiamstreet

Show More