บั ตรคนจ น คลั งโ อน 500 เข้ าวันที่ 1 ธ.ค. 63 ไปดูได้เ ลย

วันนี้แล้ว อย่ าลืมไปเ ช็กสำหรับผู้ถือบั ตรคนจน กรมบัญชีกลาง เตรี ยมโอนเ งิน 500 บ าท ให้กับผู้ถือบั ตรสวัส ดิการแห่งรั ฐ

บั ตรคนจน กว่า 14.5 ล้าน เป็นงวดสุดท้ายแล้วในวันที่ 1 ธ.ค. นี้ ผู้ถือบั ตรสวัส ดิการแห่งรั ฐ บั ตรคนจน จำนวน 14.5 ล้านคน

เตรี ยมรับเ งิน 500 บ าท จากกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อให้กับผู้มีร ายได้น้อย

เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เดือน ต.ค.-ธ.ค. 63)

รูดซื้อได้สูงสุด 800 บ าท

โดยในวันที่ 1 ธ.ค. นี้ กรมบั ญชีกลางจะโ อนเงิ นตามมา ตตรก ารกระตุ้ นกำลังซื้อผู้มีรา ยได้น้อยเป็นงวดสุดท้าย

ให้กับผู้ถือบั ตรสวัสดิ การแห่งรั ฐ บั ตรคนจน โดยเงิ นดังกล่าวสามารถใช้ซื้ อสินค้ าอุปโภคบริโ ภคกับร้านธงฟ้าราค าประหยัด

แต่ไม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้ Advertisement สำหรับผู้ถือบั ตรสวัส ดิการแห่งรั ฐ และบั ตรคนจน จะเป็นการเพิ่มวงเ งิน 500 บ าท

เป็นเวลา 3 เดือน (เดือน ต.ค.-ธ.ค. 63) แบ่งเป็นดังนี้ผู้ถือบั ตรฯ ที่มีร ายได้ต่ำกว่า 30,000 บ าทต่อปี

จากเดิมได้รับเงิ นสนับสนุนจากรั ฐ 300 บ าท จะได้เพิ่มอีก 500 บ าท เท่ากับได้ 800 บ าท ผู้ถือบั ตรฯ

ที่มีร ายได้อยู่ที่ 30,000-100,000 บ าท จากเดิมได้รับเงิ นสนับส นุนจากรั ฐ 200 บ าท จะได้เพิ่มอีก 500 บ าท เท่ากับได้ 700 บ าท

ข้อมูลmumkhao

Show More