ข่ าวดี เค าะเพิ่มกร อบวงเ งินโคร งการประกันร ายได้เกษ ตรกรผู้ป ลูกข้ าว

วันที่ (30 พ.ย. 63) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆ ษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี เผย พลเอก ประยุ ทธ์ จันทร์โอชา

นายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรร มการนโยบ ายและบริหาร

ข้าวแห่งชาติ (นบข.) ครั้งที่ 5/2563 เห็นชอบปรับเพิ่มกรอบวงเงิ นโครงการประกันร ายได้เกษ ตรกร

ผู้ปลูกข้าว ปี 2563/2564 รอบที่ 1 จากที่คณะรั ฐมนตรีได้อนุมัติเบื้องต้น เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

จำนวน 18,096.06 ล้านบ าท เพิ่มเติมอีก 28,711.29 ล้านบ าทเป็น 46,807.35 ล้านบ าท

โดยจะนำเสนอให้คณะรั ฐมนตรีพิจารณาต่อไป พร้อมทั้งมอบหมายธนาค ารเพื่อการเก ษตรและสหก รณ์การเก ษตร

และกระทรวงพาณิชย์ จัดทำร ายละเอียดโครงการฯ และงบประมาณให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเ งิน

การคลังของรั ฐ พ.ศ. 2561 และให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเก ษตรและสห กรณ์ ตรวจสอบการขึ้น

ทะเบี ยนเก ษตรกรผู้ปลู กข้าว ปริมาณผลผลิต ประมาณการวงเงิ นที่ใช้ เพื่อให้การจ่ายเ งินถูกต้องครบถ้วน

มากไปกว่านั้น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังให้มี

การติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ข้าว โดยขอให้ทุ กหน่วยงานต้องรา ยงานต่อที่ประชุมทุ กสามเดือน

เริ่มตั้งแต่การประชุมนัดต่อไป

ข้อมูลsiamtopic

Show More