ราค าทองล่าสุด ผันผ วนห นัก

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า สม าคมค้ าทองคำร ายงาน ราค าทองไทย ครั้งที่ 1 เมื่อเว ลา 09.28 น.

โดยราค าทองล่าสุดวันนี้ เปิ ดตลาดเช้าราค าได้มีการปรั บขึ้น หลังจากที่หลายวันที่ผ่านมา ราค าทองได้ปรับลดลงมาอย่ าง

ต่อเนื่องเป็นประวั ติการณ์ และผั นผว นอย่ างมากเมื่ อวานมีการปรั บราค าถึง 11 ครั้ง โดยวันนี้ท องคำแ ท่ง

รับซื้อบ าทละ 25,450 ขา ยออกบ าทละ 25,550 บ าท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบ าทละ 24,998.84

ข ายออกบ าทละ 26,050 บ าท

คำแน ะนำสำหรับ ผู้ที่จะซื้ อทองคำ เราต้องสังเก ตุอะไรบ้ างนั้น เรามีคำแ นะนำจาก สคบ ซึ่งร ายละเอี ยดเห ล่านี้ผู้บริโ ภคทุกท่าน

พึงต้องรู้และสังเก ตุเมื่อเวลาไปซื้อทองตามร้ านทองต่างๆ ซึ่งนอกจากร้านข ายทองต้องติ ดสล ากสินค้ าถูกต้องและชัดเ จนแล้ว

ยังมี 5 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้

5 ข้อควรรู้ก่อนซื้อทอง

1 ร้านทองต้องแสดงราค าขา ยทองแท่งและทองรูปพร รณของแต่ละวันชั ดเจน มีการแสดงราค ารับซื้ อคืน

และมีการแสดงค่ ากำเหน็จ ซึ่งค่ ากำเหน็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้าน แต่ติดอยู่ในถาด

2 มีป้ ายบอกประเภ ทสินค้ าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

3 มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็นต์ทองเท่าไร เช่น 96.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

4 ที่เนื้อทองคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิต

5 ต้องระบุน้ำหนักของทองแต่ละชิ้นให้ชัดเจน

ข้อมูลsiamtopic

Show More