เศร ษฐีใ หม่เตรี ยมตัวให้พร้ อม เมื่อถู กล อตเต อรี่ ขึ้นเงิ นที่ไ หนได้บ้ าง

วันนี้เป็นวันที่ทุกคนรอค อย สำหรับการประก าศผลรา งวัลสล ากกินแ บ่งรั ฐบ าลประจำ วันที่ 1 ธันว าคม 2563

และวันนี้ทีมข่ าว siamtoday ได้ร วบร วมสถ านที่ขึ้นเงิ นเมื่อ เศร ษฐีให ม่ถูกรา งวัล โดยเพจเฟ ซบุ๊กชื่อ

ปันโปร – Punpromotion ได้โพ สต์ข้อความร ะบุว่า เศร ษฐีใหม่ต้ องรู้! เมื่อถูกล อตเต อรี่ ขึ้นเงิ นที่ไห นได้บ้ าง

หลายๆ คนคงยังไม่รู้ว่านอ กจากสำนั กงานสลา กกินแบ่งรั ฐบ าลแล้ว ทุกร างวัลยกเว้ นรางวัลที่ 1 นั้นยังสาม ารถ

นำล อตเ ตอรี่ไปขึ้นเ งินที่อื่นๆ ได้อีกด้วย แต่ว่าแต่ละที่ก็คิดค่ าธร รมเนี ยมแ ตกต่ างกันออกไปนะ ใครสะดว กที่ไหนก็ไปขึ้นที่นั่นเล ยจ้าาา

เตรี ยมตัวให้พ ร้อมนะ

ทั้งนี้ได้มีผู้ใช้เฟ ซบุ๊กร ายหนึ่งได้แสดงความคิดเ ห็นเพิ่มเติมว่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น สล ากต้องอยู่ในสภ าพส มบูรณ์

ไม่มีร อยข าดเกิ นเส้ นประ ถ้ามีร อนข าดเกิ นเส้นป ระแม้แต่น้อยจะไม่ส ามารถขึ้นเงิ นได้เลย เคยมี ปสก.

มาแล้วโค ตรเสี ยเวลานั่งรอ ไปยี่ปั๊ วดีกว่าเร็ วกว่า ราค าไม่ได้ต่างกันมาก ก็นับค่ าภาษี ค่ าธรร มเนี ยมต่างๆอีก

ทีหลังจะประชา สัมพั นธ์อะไร ชี้แ จงให้ครบด้วยนะ จะได้ไม่เสี ยเส ลากันเป็นวันๆ

ข้อมูลsiamtoday

Show More