ชง คนละค รึ่ง เฟ ส 2 เราเที่ ยวด้ วยกัน เข้าศบค.

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรั ฐมนตรี รมว.พลังงาน และกำกับกระทรวงการคลัง เปิ ดเผ ยว่า

การประชุมศู นย์บริหารสถ านการณ์เศร ษฐกิจในวันที่ 2 ธ.ค. 2563 จะนำวาระการขย ายโครงการคนละครึ่ง

ระยะที่ 2 และ โครงการเราเที่ ยวด้วยกัน ที่ปรั บปรุง เงื่อ นไขร ายละเอียด เข้าหารือในที่ประชุม ศบศ.ก่อนนำเสนอ

ที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) พิจารณา ในสัปดาห์หน้า

ส่วนกรณีที่ธนาค ารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ออกมาระบุว่า ไตรมาส 4 ปี 2563 เศร ษฐกิจไทยจะเติบโตได้แผ่วเบ า

ส่วนตัวไม่คิดว่าเศ รษฐกิจจะแผ่ว เพราะรั ฐบ าลยังมีมา ตรก ารกระตุ้นเศร ษฐกิจในประเทศอย่ างต่อเนื่องอยู่

และยังมีมา ตรการที่ออกมาใช้ในไต รมาส 4 จำนวนหลายม าตรการ อาทิ โครงการคนละครึ่ง และโครงการเที่ยวด้วยกัน

ซึ่งเป็นการประคั บประค องเศร ษฐกิจไม่ให้ทรุดลงไป

ถ้าปีนี้จีดีพีไ ทยไม่บอบช้ำสูงมาก อยู่ในเกณฑ์ติ ดลบ 6 % หรือ โช คดีต่ำกว่าติ ดลบ 6 % ปี 2564 เศร ษฐกิจไทยจะรีบ าวด์กลับมาได้

กลับมาได้เร็วภายในหนึ่งปีหลังจากนี้เศร ษฐกิจก็จะสามารถกลับมายืนอยู่สภาพเดิม เหมือนก่อนที่จะได้รับผลกระทบจากโควิด-19

และ สามารถขย ายตัว หรือลุกขึ้นยืนได้เต็มตัว โดยใน ปี 2565 ไทยก็เดินได้ แต่ถ้าปีหน้ายังไม่ดีอีก การเติบโตของเศ รษฐกิจไทย

ก็จะยืดต่อไปอีก 6 เดือน จึงจะกลับมาฟื้นตัว เหมือนก่อนจะมีการแพ ร่กระจายรั ฐบ าลไม่มีเมนู

หลากหลายในการพ ยุงเศร ษฐกิจไม่ต้องทำให้ย ากและสับสน แต่ต้องทำให้การถดถ อยน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้

หรือ ประคับประคอง ถ้าถดถ อยน้อย ปีหน้าก็จะดีขึ้น และฟื้นได้เร็ว ซึ่งปีหน้าต้องหาอุตสาหกรรมใหม่

เช่น ดิจิทัล เมดิคับฮับ ส่วนมา ตรการใหม่กำลังคิดอยู่ โดยอาจมีการนำเข้าผู้ที่มีความสามารถ คนเก่งจากต่างประเทศ

เข้ามาช่ วยฟื้ นฟูประเทศไทย ผ่าน สมาร์ทวีซี ซึ่งที่ผ่านมาก็มีเข้ามามากพอสมควร มาทำสตาร์ทอัพในไทย

นายสุพั ฒนพงษ์ กล่าวว่า สำหรับมา ตรการดูแลค่ าเงิ นไม่ให้มีการแข็งค่ า ธปท.มีความชัดเจนจะใช้มาต รการระยะสั้น

ออกมาคว บคุม แต่จะดำเนินการอย่ างไร ตนแม้จะเป็นรองนายกฯ หรือ รมว.คลังก็ไม่ส่ามารถจะไปสั่งการได้

แต่ธปท.มีการค วบคุมดูแลแน่นอน ไม่ต้องห่วง

ข้อมูลsiamnews

Show More