เงิ นเข้ าแล้ว รี บไปดูด่ วน บ้ านละ 26,000 บ าท

กระทร วงพ าณิชย์ เผ ยเกษ ตรกรมันสำป ะหลัง ที่เก็บเกี่ ยวรอบนี้ คือ เกษ ตรกรที่ร ะบุวันเ พาะป ลูกตั้งแต่วันที่

1 เม ษายน 2563 และค าดว่าจะเก็ บเกี่ ยวก่อนวันที่ 1 ธันว าคม 2563 โด ยวันนี้จะได้รั บเงิ นประกันราค า

ในราค ากิโลก รัมละ 0.26 บ าท โดยราค าตลา ดหัวมั นสำปะห ลังสดเชื้ อแป้ง 25% ขณะนี้เฉลี่ ยอยู่ที่

กิโลกรั มละ 2.24 บ าท จึงมีส่ วนต่าง 26 สต างค์ ซึ่งจะได้รับสิ ทธิชดเ ชยสูงสุดคร อบครั วละ 26,000 บ าท

จากงบประม าณในโค รงการ 9,788 ล้ านบ าท

และมีข่ าวดีล่าสุดสำห รับเกษ ตรกรทั่วประเทศ นายอ นุชา นาค าศัย รั ฐมน ตรีประจำสำนักนายกรั ฐมน ตรี

เตรี ยมเส นอแผนกระตุ้นเศร ษฐกิจปี 2564 โดยมีแนวคิดจะเดิ นหน้าเพิ่มกำลังซื้ อทุกภา คส่วน เพื่อให้มีเงิ นจับจ่ ายใช้ส อย

โดยประเ ด็นสำคัญ คือ หากจะเดิ นหน้าแผนดังกล่ าวได้ก็ต้องพั กชำระห นี้ให้เก ษตรกร รวมไปถึงผู้ประก อบการ SMEs ด้วย

ทั้งหมดจะต กผลึ กความคิดและนำเส นอต่อรั ฐบ าลต่อไป

ภาพดั งกล่ าว

ภาพจ าก ช่อง 7

ข้อมูลsiamnews

Show More