บิ๊ กตู่ เตรี ยมโค รงการม อบเป็นของขวั ญปีใ หม่ให้ ประช าช น

วันที่ 1 ธันว าคม 2563 ผู้สื่ อข่ าว siamtoday ได้รับร ายงานว่า ที่ทำเนี ยบรั ฐบ าล นา ยอนุชา บูรพชั ยศรี

โฆษ กประจำสำนักนายกฯ แถ ลงภ ายหลังการประชุ มคณะรั ฐมนตรี (ครม.) ว่า พล.อ.ประยุ ทธ์ จัน ทร์โ อชา

นายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรีว่าการกระทร วงก ลาโหม ได้แจ้งในที่ปร ะชุม ครม.ให้รั ฐมนตรีแต่ละกระทร วง

เตรี ยมตัวจัดทำโคร งการที่จะช่ วยเห ลือและดูแลป ระชาช น เพื่อม อบเป็นของขวั ญปีใหม่ให้แ ก่ประชาช น

โดยให้นำร ายละเอี ยดมาเส นอในที่ปร ะชุม ครม.พิจ ารณาในครั้งห น้า

รอรั บได้เ ลย

กำลังเตรี ยมของข วัญปีใ หม่

จะเป็นสวั สดิการอะไรก็ต้องรอชมนะคะรั ฐสายเป ย์มากเป็นเพี ยงภาพประกอ บเนื้ อหาเท่ านั้น

ข้อมูลsiamtoday

Show More