แ ม่กุมข มับ หนูน้ อย 3 คน พากั นไปเ ล่น กลั บมาแท บดูไม่ได้

กล ายเป็นอีกเ รื่องร าวที่สร้างรอ ยยิ้ มและเสี ยงหัวเร าะให้กับผู้คนที่พบเ ห็นและช าวโซเชี ยลเป็นจำน วนมาก

เมื่อได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊ค เม วดี ร่วมรั กษ์ ได้โพ สต์คลิ ปเรื่ องร าวที่บร รดาลู กๆของเธอนั้น ได้พากันไปเล่ นโคล นแถวคั นนา

จนมีสภ าพมอ มแ มม ทั้งตั วและหน้ าตาเต็ มไปด้วยโ คลน เรีย กได้ว่าเปื้ อนหัวจรดเ ท้าเล ยทีเดียว โดย เมวดี ร่วมรั กษ์

ได้โ พสต์คลิ ปดังกล่าว พร้อมร ะบุข้อควา มว่า

โพ สต์ดังกล่ าวโอ้ ยยย กูคืออย ากฆ้ าสูแท้เผ ลอบ่ได้

เผล อไม่ได้เ ลย

เปื้ อนโค ลนหัว จรดเ ท้าเ ลยทีเดี ยว

สภา พดูไม่ได้เล ยจ้า

https://www.facebook.com/100005866088206/videos/1472843189587870/

ข้อมูลsiamstreet

Show More