ร่ว งอีกแ ล้ว ราค าทอ งคำ วันนี้ปรั บครั้ งที่ 2

เมื่ อวันที่ 2 ธ.ค. 63 สมาคมค้ าท องคำร ายงาน ราค าท องไทยวันนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.27 น.

โดยราค าท อง ปรั บขึ้น 250 ทอ งคำแท่ง รับซื้อบ าทละ 25,850 ขา ยอ อกบ าทละ 25,950 บ าท

ส่วนท องรูปพร รณ รับซื้อบ าทละ 25,377.84 ขา ยออ กบ าทละ 26,450 บ าท

ล่าสุด สมาคมค้ าท องคำร ายงาน ราค าทอ งไทยวันนี้ ครั้งที่ 2 เมื่อเวลา 10:16 น. โดยราค าท อง ปรั บลง

อีก 50 ทอ งคำแท่ง รับซื้อบ าทละ25,800 ขา ยอ อกบ าทละ 25,900 บ าท ส่วนทอ งรูปพร รณ

รับซื้อบ าทละ 25,332.36 ขา ยอ อกบ าทละ 26,400 บ าท

4 สเ ต็ปการเลือ กซื้อท องคำรูปพร รณให้ได้คุณภ าพดี หลายคนที่นิยมเค รื่องป ระดั บท องคำคงไม่พล าด

ที่จะเลือ กซื้อท องคำรูปพร รณไว้เป็นเค รื่องประ ดั บหรือของสะ สมคู่ใจ แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ค วรพ ลาดในการเ ลือกซื้อ

ทอ งก็คือเท คนิคการเ ลือกซื้อท องรู ปพร รณให้ได้มาต รฐาน ดังนี้

1. หน้าร้ านท องระบุราค าท องในแต่ละวันอย่ างชัดเ จน ทั้งท องรูปพร รณ และทอ งคำแ ท่ง

2. มีป้า ยระบุชัดเ จนว่าเป็นสินค้ าประเ ภทใดแ ละน้ำหนักเท่าไร

3. เนื้ อท องมีสลั กชื่อร้านที่ตัวเค รื่องประดั บอย่ างชัดเจน

4. เนื้ อท องมีส ลักเล ขเป อร์เซ็นต์ที่ตัวเค รื่องประดั บอย่ างชัดเ จน เช่น 99.99 96.5 เป็นต้น นอกจากนี้

หากใครไม่อย ากเ สียเวลา ออกจากบ้ านก็สามารถช้อ ปปิ้งทอ งคำอ อน ไล น์กันได้เลย โดยการเลือกเพ จร้าน

ทอ งอ อนไ ลน์จากร้ านที่มีชื่ อเสี ยง มีหน้าร้ านอยู่จริง เป็นที่ยอมรับในสังคมวงกว้าง

เช่น การเลื อกซื้อทอ งคำออ นไลน์ผ่านเพ จที่มีหน้าตามห้างสร รพสินค้ า

ข้อมูลsiamtopic

Show More