ซิ ตี้แ บงก์ ให้ยื ม 20000บ าท สมั ครเส ร็จ ก ดใ ช้ได้เ ลย

อีกหนึ่งบริ การ สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยื ม ที่ไม่อย ากให้ทุกคนพล าด สำหรับ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม บัต รกดส ดซิตี้ เ รดดี้เค รดิต

จาก ซิตี้แ บงก์ วง เงิ นกู้ยื ม สูงสุดถึง 1.5 เท่า ของร ายได้ต่อเ ดือนสำห รับผู้ที่มีรา ยได้ไม่ถึง 30,000 บ าทต่อเดื อน

และ วง เงิ นกู้ยื ม สูงสุดถึง 5 เท่าของร ายได้ต่อเดื อน สำห รับผู้ที่มีร ายได้เกิน 30,000 บ าทต่อเดื อน

แต่วงเ งินร วมไม่เกิน 1,000,000 บ าท

สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม บัต รกด สดซิตี้ เร ดดี้เค รดิต จาก ซิตี้แบงก์ ถือว่าเป็น บัต รกดสด ที่น่าสนใจมากๆ

เพร าะผู้มีร ายได้น้อย ก็สามา รถสมั ครได้แล้ว และเมื่อผ่านอนุ มัติ ก็สามารถ กดเ งินสด ใช้จ่า ยได้ทันที

นอกจ ากนี้ยัง ฟรีค่ าทำเนียม เบิ กถอนเงิ นสด จากตู้เอทีเอ็มทุกธนาค ารทั่วปร ะเทศ

รา ยละเอื ยด สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม บั ตรกดสดซิตี้ เร ดดี้เค รดิต

วง เงิ นกู้ยื ม สูงสุดถึง 5 เท่าของรา ยได้ หรือไม่เกิน 1 ล้ านบ าท

ผู้ที่มีร ายได้ไม่ถึง 30,000 วง เงิ นกู้ยื ม สูงสุดถึง 1.5 เท่า

ผ่ อนชำร ะได้นานสูงสุด 48 เดือน

ไม่มีค่ าธร รมเนียม การเบิ กถอนเ งินสด

ไม่ต้องใช้หลักท รัพย์หรือบุค คลค้ำประกัน

สั่งเงิ นก้อนได้ทุกเมื่อ รับเงิ นภ ายใน 1 วันทำการ

คุณสม บัติส มัคร สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยื ม บั ตรกดส ดซิตี้ เร ดดี้เคร ดิต

อายุขั้ นต่ำ20 ปี

รา ยได้ต่อเ ดือนขั้นต่ำ 15,000 บ าท/เดือน

เอกส ารสมั คร สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม บัต รกดสดซิตี้ เร ดดี้เค รดิต

*ผู้มีร ายได้ประจำ

สำเ นาบั ตรประจำ ตัวประชาช น

หนั งสือรับรองเ งินเดื อน หรือสลิปเงิ นเดื อน (เดื อนล่ าสุด)

สำเ นาบั ญชีส่ วนตัวย้อนห ลัง 3 เดือ น

*เจ้าของกิจ การ/ ประก อบธุร กิจส่ วนตัว

สำเน าบั ตรประ จำตัวป ระชาช น

สำเ นาบั ญชีธนาค ารส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดื อน

สำเ นาหนั งสือจดทะเบี ยนบริ ษัท/ห้า งหุ้ นส่วน จากกระท รวงพาณิ ชย์

ข้อมูลbang-jaab

Show More