ธ.ออ มสินมีโ ครงการใ หม่ ปล่ อยกู้ 200,000 บ าท ดอ กไม่ถึงบ าท

คนไม่มีง านทำ ธนาค ารอ อมสินให้กู้ได้ 200,000 บ าท ลงทุ นก่ อนได้กำไ รค่ อยคื น เรีย กว่าเป็นอีกห นึ่งสิน

เชื่ อดีๆที่มีหล ายคนให้ความสนใจเป็นอย่ างมาก

หลังธนาค ารออมสิ นออกสินเชื่ อ วงเงิ นสูงสุ ด 200,000 ดอ กเริ่ม0.5%ต่อเดื อน ไ ม่มีง านทำก็กู้ได้

เงิ นทุ นหรือเงิ นทุนห มุนเวีย นในการประกอบอ าชีพ

หรือเป็นค่ าใช้จ่ ายที่จำเป็นต่อก ารดำร งชีพ หรือชำระห นี้อื่นๆ สินเชื่ อที่สนั บสนุ นให้ประชาช นประก อบอา ชีพ

หรือมีธุ รกิจขนา ดย่ อมเป็นของตั วเอง โดยให้สิ นเชื่ อเพื่อเป็นเงิ นทุนหรือ ใช้ในการห มุนเวี ยนในการใช้จ่ ายและชำระห นี้ต่ างๆ

-วงเงิ นสูงสุ ด2แส นบ าท

-ดอ กเบี้ ย0.5%-1.0%ต่อเดื อน

-ใช้บุค คลหรือหลักทรั พย์ค้ำปร ะกัน

-ผ่อ นนาน 3 ถึง 8 ปี

ข้อมูลphurlenlen

Show More