อิอ อน เปิ ดให้สมั ครยื มเ งิน ผ่านแ อป วงเ งิน 1 ล้ านบ าท

ในปัจจุบันนี้ มีธนาค ารหรือสถานบันการเงิ นหลายๆเจ้า ได้เริ่มรุกตลาดอ อนไ ลน์กันมากขึ้น โดยล่าสุด ทางอิอ อน

ก็ไม่น้อยหน้าเปิ ดตัว สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ส่วนบุคคลดิจิตอล ยัวร์แคช-เอ ที่ให้คุณสามารถสมั ครขอ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม

แบบอ อนไลน์ได้ในแ อปอิอ อนด้วยตนเองแล้ว

อิอ อน ถือว่าเป็นสถาบันการเ งิน เจ้าใหญ่ ที่มีบริการ สินเชื่ อเ งินให้กู้ยื ม มาย าวนาน และได้ความนิยมอยู่เสมอมา

โดย ล่าสุด อิอ อน ก็ได้เปิ ดตัว สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยื ม ส่วนบุคคลดิจิตอล ยัวร์แคช-เอ โดยสามารถ กู้ยื มเ งิน

ได้สูงสุดที่ 1 ล้านบ าท พร้อมสมั ครขอ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ได้ง่ายๆ ผ่านแอป AEON THAI MOBILE เท่านั้น

ส่วนร ายละเอียดการสมั ครนั้น มีอะไรบ้ างเรามาดูพร้อมๆกันเลย

ร ายละเอียด สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ผ่านแอป อิอ อน

สมั ครง่ายด้วยตัวเองผ่านแอป อิอ อน

มีวง เงิ นกู้ยื ม สูงสุด 1 ล้านบ าท ตามที่บริษัทกำหนด

รองรับ กู้ยื มเ งิน ระบบ iOS และแอนดรอย

ดอกเ บี้ยสูงสุดไม่เกิน 22% ต่อปี

กดเ งินสดไม่ต้องใช้บัตรได้

ใช้ผ่อนสินค้ าได้นานสูงสุด 48 เดือน

วิธีส มัคร สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยื ม ผ่านแอป อิอ อน

1.โหลดแอป AEON THAI MOBILE (ถ้ามีอยู่แล้วอัพเ ดทแ อปเลย)

2.กดสมั ครสินเ ชื่อ ดิจิตอล ยัวร์แคช-เอ

3.ยืนยันตัวตนที่สาขา และเปิ ดใช้งานโดยเข้าเมนู Digital YourCash Activation

4.รับเงิ นสดที่ตู้เอทีเอ็ม อิอ อน หรือกสิกรไทย เบิกได้ทันทีด้วยบริการกดเงิ นไม่ใช้บั ตร (QR Code) หลังทำการเปิ ดใช้งานสำเร็จ

คุณสมับติ สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยื ม ผ่านแอป อิอ อน

อายุ 20-65 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป

มีรา ยได้ 30,000 บ าทขึ้นไปต่อเดือน

อายุการทำงาน 4 เดือนขึ้นไป

มีหมายเลขโทรศั พท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้ านและที่ทำงาน

มีที่อยู่ปัจจุบัน หรือสถานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ที่ให้บริการของอิอ อน

เอกส ารสมั คร สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยื ม ผ่านแอป อิอ อน

*พนักงานบริษัท / ข้าราชการ

สำเนาบั ตรประชาช น

เอกสารยืนยันรา ยได้ อาทิ สลิ ปเงิ นเดื อน / หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)

สำเนาบัญชีธนาค ารหน้าแรก และย้อนหลัง 180 วัน

*อาชีพอิสระ

สำเนาบั ตรประชาช น

สำเนาบัญชีธนาค ารหน้าแรก และย้อนหลัง 180 วัน

*ธุรกิจส่วนตัว

สำเนาบั ตรประชาช น

สำเนาบัญชีธนาค ารหน้าแรก และย้อนหลัง 180 วัน

สำเนาใบทะเบี ยนการค้ า / สำเนาหนังสือรับรองการจด ทะเบี ยนบริษัท / หจก.

ข้อมูลbang-jaab

Show More