ธอส. ร ายได้ 1 หมื่ น กู้ได้เ ลย 1 ล้ าน ผ่อ นเริ่ มที่ 2,500บ าท

เปิ ดให้ลงทะเบี ยนกันได้แล้วจ้า สำหรับ บริการ สินเ ชื่อเ งินให้กู้ยื ม สินเชื่ อ Two-GEN สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม จาก

ธนาค าร ธอส. สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ที่เปิ ดโอกาสให้ผ่ อนชำระได้สำหรับคน 2 รุ่น

เป้าหมายหลักเพื่อช่วยลู กค้ าให้มีบ้ านเป็นของตนเองง่ายขึ้น

โดยผู้กู้ยื มเงิ น มีร ายได้ 10,000 บ าทขึ้นไป จะสามารถขอ กู้ยื มเงิ นได้ สูงถึง 1 ล้านบ าท ค่ างวดต่อเดือนอยู่ที่ 3-4 พันบ าท

สามารถผ่ อนชำระได้นานถึง 70 ปี โดยพิจารณาวงเงิ นให้กู้จากร ายได้ของบิดา-มารดา

ส่วนระยะเวลาการผ่ อนชำระสามารถเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่สูงสุดไม่เกิน 40 ปี

ขย ายเป็น 70 ปี ด้วยการนำอายุของบุตรที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มาเป็นผู้กู้ร่วม

สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม สินเชื่ อ Two-GEN ธนาค าร ธอส. สามารถยื่นคำขอ

กู้ยื มเงิ น และทำนิติกร รมตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 จนถึง

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ธนาค ารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด

หากธนาค ารให้สินเชื่ อเต็มวงเงิ นของโครงการแล้ว เนื่องจากมีวงเงิ นจำกัด

กำหนดเงื่อนไขการให้วงเงิ นลู กค้ าที่ทำนิติกรร มก่อนได้สิทธิก่อน

วัตถุประสงค์ขอ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม Two-GEN ธอส.

เฉพาะกรณีกู้ใหม่

เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาค าร หรือห้องชุด

เพื่อปลู กสร้างอาค าร

เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลู กสร้างอาค าร

วงเงิ น สินเชื่ อเงิ นให้กู้ ยืม Two-GEN ธอส.

กำหนดวง เงิ นให้กู้ยื ม สูงสุดต่อร ายต่อหลักประกันไม่เกิน 2,000,000 บ าท

ระยะเวลาผ่ อนชำระ เงิ นกู้ยื ม

ไม่น้อยกว่า 10 ปี และสามารถขอกู้เกิน 40 ปีได้ โดยอายุของบุต รที่กู้ร่วมเมื่อรวมกับระ ยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

อัตร าดอกเ บี้ย

คุณสม บัติยื่นขอ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม Two-GEN ธอส.

ประชาช นทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 55 ปี และขอสินเ ชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโดยกู้ร่วมกับบุตร

ที่บร รลุนิติภาวะหรือยังไม่บร รลุนิติภาวะที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ไม่มีประ วัติการผ่อ นชำระสินเชื่ อที่อยู่อาศัยกับ ธอส. และสถาบันการเงิ นอื่น

บุตรที่ กู้ยื มเงิ น ร่วมต้องไม่มีภา ระผูกพันกับกองทุนเงิ นให้กู้ ยื มเพื่อการศึ กษา

(กยศ.) หรือกองทุนเงิ นกู้ยื มเพื่อการศึกษาที่ผูกกับร ายได้ในอนาคต (กรอ.)

วิธีที่ลงทะเบี ยนสมัคร สินเชื่ อเงิ น ให้กู้ยื ม Two-GEN ธอส.

สามารถสมัคร กู้ยื มเงิ น ได้ที่ธนาค ารธอส.ใกล้บ้ านท่านทั่วประเทศ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บ ธอส.

อกสา รประกอบขอ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม Two-GEN ธอส.

บั ตรประจำตัวประชาช น / บัต รข้าราชการ

ทะเบี ยนบ้ านฉบับเจ้าบ้ าน

สำเน าทะเบี ยนสมรส / ใบหย่ า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)

สำเนาใบเป ลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

สำเนาบั ตรประจำตัวป ระชาช นคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกส ารทางการเงิ น

พนักงานประจำ

ใบรับรองเงิ นเดือน

สลิปเงิ นเดือนหรือหลักฐ านการรับเงิ นเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

สำเน าบัญชีเงิ นฝากย้อนหลัง 6 เดือน

*ผู้ประกอบอาชีพอิ สระ

สำเน าบัญชีเงิ นฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเ งินอื่นๆ (พร้อมเอกส ารฉบับจริง)

สำเ นาทะเบี ยนการค้ า/ทะเบี ยนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน

หลักฐ านการเสี ยภ าษีเงิ นได้

รูปถ่ ายกิจก าร

สำเน าใบประกอบวิช าชีพ

เอกส ารหลักประกัน

สำเนาสัญ ญาจะซื้อจะข าย / สัญ ญาว างมัดจำ / สัญ ญาเช่ าซื้ อการเ คหะและห นังสือรั บรองยอดคงเห ลือ ( กรณีซื้อ)

หลักฐ านการเป็นเจ้าของอาค ร

สำเ นาหนังสือสัญ ญาข ายที่ดินฉ บับกรมที่ดิน

สำ เนาโ ฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรร มสิ ทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า

ใบอนุญ าตปลู กสร้าง / ต่อเติม

แบบแป ลน

ใบประมาณการปลู กสร้าง / สัญ ญาว่าจ้างก่อสร้าง

ข้อมูลbang-jaab.

Show More