ตาร างเงิ นเข้าบั ตรคนจ น เดื อนธันว าคม 2563 นี้ รั บไปเ ลย 7 ร ายการ

“บั ตรคนจ น บั ตรสวัส ดิการแห่งรั ฐ” ธันวาคม 2563

ตาร างเงิ นเข้า บั ตรคนจ น บั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ เดื อนธันวาคม 2563 มีทั้งห มด 7 ร ายการ

ในจำนวนนี้มีถึง 3 ร ายการที่สามารถกดเงิ นสดได้

วันที่ 1 ธันวาคม 2563

1.ค่ าเดิ นทางด้วยรถโดยส ารสาธ ารณะ ซึ่งไม่สาม ารถกดเงิ นสดได้

ค่ ารถโดยส ารรถประจำทางของอ งค์การขนส่งม วลช นกรุงเทพ (รถเ มล์ ขสมก.) และรถไ ฟฟ้า 500 บ าทต่อคนต่อเดื อน

ซึ่งได้รับเฉพ าะผู้ที่ลงทะเบี ยนในกรุงเ ทพฯ และ 6 จังหวัดปริ มณฑล ได้แก่ นนทบุรี,

ปทุ มธานี, อยุธย า, สมุทรปร าการ, สมุทรส าคร และนครป ฐม

ค่ ารถโดยส าร บขส. (รถทั วร์ บขส.) 500 บ าทต่อคนต่อเดื อน ผู้ถือบั ตรคนจนจะได้รับสิ ทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำ นวนครั้ง

แต่ไม่เกิ นวงเงิ นที่กำหนด โดยนำ บั ตรสวั สดิการแห่ง รั ฐ และบั ตรประชาช นไปขอรับสิ ทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ ายตั๋ วโดยส าร บขส.

ค่ ารถไฟ 500 บ าทต่อคนต่อเดื อน ผู้ถือบั ตรฯ จะได้รับสิ ทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำน วนครั้ง แต่ไม่เกิ นวงเงิ นที่กำหนด

โดยสาม ารถนำบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐและบั ตรประชาช น ไปขอรับสิ ทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ ายตั๋ วโดยส ารรถไฟ

2.วงเงิ นช่ วยเหลื อค่ าซื้อสินค้ าอุปโภ คบริโ ภคที่จำเป็น สินค้ าเพื่อการศึ กษา

และวั สดุการเ กษตร ในร้านค้ าธงฟ้ าประชารั ฐและร้านค้ าอื่นๆ

ที่กระทรวงพาณิ ชย์กำหนด ซึ่งผู้ถือ บัต รสวัสดิการแห่งรั ฐ หรือ บั ตรคนจน จะได้รับวงเงิ นทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำน วนครั้ง

แต่ต้ องไม่เกินวงเงิ นที่กำหนดและไม่สามา รถกดเป็นเงิ นสดได้

ผู้ถือบัตรฯ ที่มีร ายได้น้อยกว่า 30,000 บ าทต่อปี ได้รับวงเงิ น 300 บ าทต่อคนต่อเดื อน

ผู้ถือบัตรฯ ที่มีร ายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บ าทต่อปี ได้รับวงเงิ น 200 บ ทต่อคนต่อเดือน

3.วงเงิ นช่วยเหลือค่ าซื้อสินค้ าอุปโ ภคบริโภ คที่จำเป็น สินค้ าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเก ษตร เพิ่มเติมจำนวน 500 บ าท

การเพิ่มเงิ นซื้อสินค้ าฯ 500 บ าทดังกล่าว เป็นไปตาม “โครงการเพิ่มกำลัง

ซื้อให้แก่ผู้มีบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ” ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรั ฐมนตรี (ครม.)

แล้ว โดยจะเพิ่มวงเงิ นค่ าซื้อสินค้ าให้แก่ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บัตรคนจน ทุกคน จำนวน 500 บ าทต่อคนต่อเดือน

ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 ซึ่งไม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้

4.ส่วนลดค่ าซื้อก๊าซแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม) 45 บ าทต่อคนต่อ 3 เดือน โดยผู้ถือบัตรฯ จะได้รับทุกคน

และสามารถใช้สิ ทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรฯ ไปซื้อก๊า ซกับร้านค้ าที่ร่วมร ายการกับกระทรวงพลังงาน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ภายในระยะเวลา 3 เดือน แต่ต้องไม่เกินวงเงิ นที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

5.ค่ าน้ำประปาฟรี 100 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ที่ได้รับสิ ทธิ์ คือ

ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บ าทและลงทะเบี ยนใช้ สิ ทธิ์เรียบร้อยแล้ว

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบี ยนผ่านเว็บไซต์การประปานครหลวง (กปน.)

ต่างจังหวัด ลงทะเบี ยนผ่านเว็ บไซ ต์การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

ทั้งนี้ เมื่อบิลค่ าน้ำมา ผู้ได้สิ ทธิ์ต้องสำรองจ่ายเงิ นสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และ

ทำการโอนเงิ นสดให้กลับเข้าบัตรคนจนในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 และสามารถนำบัตรฯ มากดเงิ นสดใช้ได้เลย

6.ค่ าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน ครัวเรือนที่ได้รับสิ ทธิ์คือ

ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บ าท และได้ลงทะเบี ยนใช้สิ ทธิ์เรียบร้อยแล้ว

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบี ยนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

ต่างจังหวัด ลงทะเบี ยนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ทั้งนี้ เมื่อบิลค่ าไฟฟ้ามา ต้องสำรองจ่ายเงิ นสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูล

และทำการโอนเงิ นสดให้กลับเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 และสามารถนำบัตรมาใช้กดเงิ นสดได้เลย

ประมาณวันที่ 22 ธันวาคม 2563

7.เ บี้ยความพิก ารเพิ่มเติม 200 บ าท

ผู้ที่ได้รับเบี้ ยความพิก ารเพิ่มเติม จะต้องเป็นผู้พิก ารที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและมี บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

โดยวงเงิ นเบี้ ยความพิก ารเพิ่มเติม 200 บ าท จะโอนเข้ากระเป๋าเงิ นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)

ของบัตรฯ ประมาณวันที่ 22 ธันวาคม 2563 และสามารถกดเป็นเงิ นสดได้

ข้อมูลphurlenlen

Show More