อนุมั ติแล้ว คนละครึ่ง รั ฐเพิ่มเงิ นให้ รีบดูเลย

สืบเนื่องจากที่โครงการ คนละครึ่ง ได้รับนการตอบรับอย่ างดี ทางรับบ าลจึงมีมาตรการเพิ่มในเฟสที่ 2

ในช่วงปีใหม่ 2564 ที่จะถึงนี้ ซึ่งประชาชนชาวไทยยังคงติดตามข่าวสารอัพเดตอย่ างต่อเนื่อง ก่อนหน้านี้ทาง

ปลัดกระทรวงการคลัง ออกมาเผยว่าใน เฟส 2 จะเพิ่มจำนวนคนเข้าร่วมโครงการมากกว่า 10 ล้านคน

ส่วนผู้ที่ได้สิทธิ์ในเฟสเเรกนั้น อาจจะไม่ต้องลงทะเบี ยนใหม่ เพราะมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว จะได้สิทธิอัตโนมัติใช้

ย าวถึงตรุษจีนปี2564 ทั้งหมดนี้ค าดว่าจะได้ข้อสรุปชัดเจนในเดือนธันวาคมนี้

โดย โครงการคนละครึ่ง เฟส 2 นั้น กระทรวงการคลังจะเปิดโอกาสให้ทุกคนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

เข้ามามีส่วนร่วมทั้งหมด แต่จะมีการขย ายจำนวนผู้ที่ได้สิทธิ์เท่าไร และเพิ่มวงเงิ นอีกมากน้อยเพียงใด

ได้ให้ธนาค ารกรุงไทย ไปตรวจสอบข้อมูลยอดลงทะเบีย นทั้งหมดที่ผ่านมา ว่าเป็นอย่ างไร เพื่อนำมาประเมินการขย ายจำนวนสิทธิ์

และวงเงิ นที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งอาจจะเพิ่มเป็น 14-15 ล้านคนก็ได้ แต่เบื้องต้นผู้ที่ได้รับสิทธิ์เฟส 1 แล้ว

จะได้สิทธิ์เฟส 2 โดยอัตโนมัติ พร้อมกับได้วงเงิ นเพิ่มเติม รวมถึงขย ายเวลาการใช้จ่าย ย าวถึงช่วงเทศกาลตรุษจีน

ในวันที่ 12 กุมภาพันธุ์ 64 เลยทีเดียว

ล่าสุด ศูนย์บริหารสถานการณ์เศร ษฐกิจ หรือ ศบศ. มีมติเห็นชอบ เพิ่มวงเงิ น มาตรการคนละครึ่ง

โดยผู้ลงทะเบีย นร่วมโครงการในเฟสที่ 2 จะเพิ่มวงเงิ นการใช้สิทธิ์เป็น 3,500 บ าท ส่วนผู้ลงทะเบี ยนในเฟสที่ 1

แล้วได้เข้าร่วมโครงการต่ออัตโนมัติ ได้เงิ นเพิ่มอีก 500 บ าท รวมแล้วเป็น 3,500 บ าท เช่นเดียวกับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในเฟสที่ 2

ข้อมูลsiamtopic

Show More