ราค าทองวันนี้ ปรั บค รั้งที่ 3

เมื่ อวันที่ 3 ธ.ค. 63 สมาคมค้ าทองคำร ายงาน ราค าทองไทยวันนี้ ครั้งที่ 3 เมื่อเวลา 10:44 น.

โดยราค าทอง ปรั บขึ้น100 ทองคำแท่ง รับซื้อบ าทละ 26,150.00 ขา ยอ อกบ าทละ 26,250.00 บ าท

ส่วนทองรูปพร รณ รับซื้อบ าทละ 25,681.04 ข ายออกบ าทละ 26,750.00 บ าท

4 สเ ต็ปการเลื อกซื้อทองคำรูปพร รณให้ได้คุณภาพดี หลายคนที่นิยมเครื่ องประดั บทองคำคงไม่พ ลาดที่จะ

เลื อกซื้อท องคำรูปพร รณไว้เป็นเครื่องประดั บหรือของสะสมคู่ใจ แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรพล าดในการเลื อกซื้อ

ทองก็คือเทค นิคการเลือกซื้อทองรูปพร รณให้ได้มา ตรฐาน ดังนี้

1. หน้าร้านทองระบุราค าทองในแต่ละวันอย่ างชัดเจน ทั้งทองรูปพร รณ และทองคำแท่ง

2. มีป้ายระบุชัดเจนว่าเป็นสินค้ าประเภทใดและน้ำหนักเท่าไร

3. เนื้ อทองมีส ลักชื่อร้านที่ตัวเครื่ องประดั บอย่ างชัดเจน

4. เนื้ อทองมีส ลักเลขเ ปอร์เซ็ นต์ที่ตัวเครื่ องประดั บอย่ างชัดเจน เช่น 99.99 96.5 เป็นต้น

นอ กจากนี้ หากใครไม่อย ากเสี ยเวลาออกจากบ้ านก็สามารถช้อ ปปิ้งทองคำออ นไลน์กันได้เลย

โดยการเลือกเ พจร้านทองอ อนไล น์จากร้านที่มีชื่อเสี ยง มีหน้าร้ านอยู่จริง เป็นที่ย อมรับในสังคมวงกว้ าง

เช่น การเลื อกซื้อทองคำอ อนไล น์ผ่านเพจที่มีหน้าตามห้างสร รพสินค้ า

ข้อมูลsiamtopic

Show More