เฮกันลั่ น บิ๊ กตู่ให้อีก 1,500 บ าท

วันนี้ 3 ธันวาค ม 2563 ทางเ พจเฟ ซบุ๊ ก สำนักประชาสั มพั นธ์เ ขต 7 กรมประชาสั มพั นธ์

ได้มีการโ พสต์ข้อคว ามร ะบุว่า เติ มเงิ นอีกแล้ว บัต รสวั สดิการแห่งรั ฐ เพื่อเป็นของขวั ญปีใหม่ 2564

ที่ประชุ มศู นย์บริห ารสถ านการณ์เศร ษฐกิจจากผลกร ะทบ เห็นชอบม าตรการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

โดยการเพิ่มวงเงิ นค่ าซื้อสินค้ าอุปโภ คบริโ ภคที่จำเป็นสำหรับผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จำนวน 500 บ าทต่อคนต่อเดื อน

เป็นระย ะเวลาทั้งสิ้น 3 เดื อน โดยมีระยะเว ลาการดำเนิ นการตั้งแต่เดื อนมกราคม – เดื อนมีนาคม 2564 ทั้งนี้

จะนำร ายละเอี ยดเสน อต่อคณะรั ฐมนตรีเ ร็ว ๆ นี้

ข้อมูลsiamnews

Show More