เป็ นศิ ริม งค ลแ ก่ชี วิต ของา นได้ง าน ขอเงิ นได้เ งิน

หากกล่ าวถึงสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ที่หล ายคนบูชา ทั้งอ งค์พุ ทธิรูป สร้ อยคอ คงคุ้ นหูกันดี นั่นก็คือ อง ค์ช้ างเอร าวัณ

ไม่ว่าจะเดิ นทางลำบ ากหรือไกลแ สนไกลเท่ าไรก็ยังมีผู้บู ชาท่านอยู่ ซึ่งห ลายคนก็สมหวั งไปตาม ตาม กันไป

บ้ างก็ของ านก็ได้ง าน ขอเ งิ นก็ได้เ งิ น หลายคนประส บความ สำเร็จกันอย่ างถ้วนหน้า จากคำพู ดของใคร

หลายคนต่ างพากันแห่มาแ ก้บ นจำ นวนมากเช่นเดี ยวกัน ซึ่งจนถึงทุกวันนี้ผู้คนก็ยังห ลั่งไ หลไปกร าบไหว้สั กการะ

ไม่ว่าจะคนไทยหรือคนต่ างช าติ ก็แน่ นทุกพื้นที่

คาถ าบูช าองค์ช้ างเอ ราวัณ

ท่ องนะโม 3 จบ แล้วกล่ าวให้ชัดเ จน โอ มเอร าวะณ ะ คะ ขัง ปูเ ชมิ (ให้ท่ อง 3 หรือ 9 จบ) บอกชื่อตนเองแ ล้ว

อธิ ษฐ านขอพระในสิ่งที่ต้ องการ (บอกบุ ญให้ผู้อื่นรู้ ขอให้ชี วิตดีขึ้นในทุก ทุก เข้าที่ตื่ นมา)ช้ างเอ ราวัณ เป็นเ รื่ อ งร าวเก่าแ ก่

เกี่ ยวกับรามา นณะ และความเชื่ อที่เกี่ ยวข้องกับฮิ นดู ได้กล่ าวถึงพระอิ นทร์ที่มีร่ า งเป็นสีเ ขียว มีพาห นะเป็นช้ าง 3

เชื อกด้วยกัน โดยเชื อกเ รื่ อ งนั้นพระศิ วะเป็นผู้ที่ประ ทานให้มีชื่ อว่า เอร าวัณ เชื อก 1 พระพ รหมเป็นคนประท านให้มีชื่อว่า

คีรีเม ขล์ไต รดายุค และเชื อกสุดท้ายพระ ภิกษุเป็นผู้ที่ประท านชื่อไว้ว่า เอกทั นต์ ซึ่งเป็นช้ างเอร าวัณที่เป็นช้ างที่มีพ ละกำลังมากที่สุด

โดยมีข้อห้ ามสิ่งที่ไม่ให้ทำก็คือ

สิ่ งที่ห้ ามบ นบ านศ าลกล่าวก็คือ สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เพราะอย่ างที่กล่าวมานั้น สถ านที่แห่ งนี้จะมาพูดจาล้อเล่ นหรือพูดจ าขอพล่ อย

พล่ อย ไม่ได้ เพราะว่ามีเ รื่ อ งราว มากมายที่เ ล่าต่อกันมาว่า บ างคน ก็มาแ ก้เ สื้อต อนดึก ทำในสิ่งที่ไม่ค วรก็มี

สุดท้ ายชี วิตก็มีเ รื่ อ งราวที่ไม่มีคว ามสุข และมีเ รื่ อ งราวที่เกิ ดขึ้นโดยที่ไม่ทันได้ค าดคิ ดก็มี

ข้อมูลdaidee

Show More