ศบศ. เห็ นชอบโ ครงการ โค รงการใ หม่ จ่า ยสูงสุ ด 12,500 ต่อคน

เมื่อวันที่ 4 ธันว าคม เพจ สำนักประช าสัมพั นธ์เ ขต 7 กรมประชาสั มพั นธ์ ได้โ พสต์ข้อคว ามระบุว่า

ผู้สูงอ ายุ 55 ปี ขึ้นไป เที่ ยววันธรร มดา รั ฐช่ วยจ่ าย 5,000 บ าทต่อคน ศบศ.

เห็นชอ บโคร งการส่งเส ริมการท่องเที่ ยวกลุ่มผู้สูงอ ายุ โดยมีรา ยละเอี ยดดังนี้ ผู้เข้าร่วมโค รงการต้องมีอายุ 55 ปีขึ้นไป

เดิ นท างท่องเที่ ยวผ่านบริ ษัทนำเที่ ยว โดยมีโปรแ กรมท่องเที่ ยวไม่น้อยกว่า 3 วัน 2 คืน เฉพ าะวันธร รมดา

(เข้าพั กในวันอ าทิตย์ถึงวันพฤ หัสบดี) และแพ็ คเก จท่องเที่ ยวต้องมีราค าไม่น้อ ยกว่า 12,500 บ าทต่อคน

ซึ่งรั ฐบ าลจะสนั บส นุนค่ าใช้จ่ ายผ่านบริ ษัทนำเที่ ยวในลัก ษณะร่วมจ่ ายคนละ 5,000 บ าท

ส่วนบริษั ทนำเที่ ยวที่จะเข้าร่ วมโค รงการ จะต้องจดทะเบี ยนดำเนิ นธุ รกิจ ก่อ นวันที่ 1 มกราคม 2564

และสาม ารถรับนักท่ องเที่ ยวผ่านโ ครงการนี้ไ ด้ไม่เกิน 3,000 ราย โดยโครงการมีระยะเว ลาการดำเนิ นการ 3 เดือน

ทั้งนี้ เตรี ยมเส นอ ครม. พิจ ารณา

เตรี ยมเส นอครม.โดนใจผู้สู งอ ายุ

เคร ดิต เจ้ าของภ าพ

อย่ างไรก็ตามหากมีคว ามคื บหน้าอย่ างไรทีมงานจะรี บนำมาอั พเด ททันที

ข้อมูลmumkhao

Show More