ชง บั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ เพิ่ มวงเงิ น 500 บ าท อีก 3 เดื อน

กรณี บั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ หรือ บั ตรคนจน วานนี้ (3 ธค. 63 ) น างส าว รัชดา ธนาดิเรก รองโฆ ษกประจำสำนั กนายกรั ฐมนตรี

ระบุว่าที่ปร ะชุมคณะก ร ร มการบริ หารสถา นการเศร ษฐกิจที่ได้รับผลกระท บจากโค วิด-19 หรือ ศบศ.

มีมติเห็นชอบเพิ่ มเ งินช่วยเหลื อผู้ถือบั ตรสวัสดิ การแห่งรั ฐ

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มกำ ลังซื้อให้ผู้มีร ายได้น้อย จำ นวน 500 บ าท ออ กไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่เ ดือน มกราค า – มีนาคม 2564

เพื่ อเป็นของข วัญปีใหม่ให้ผู้มีร ายได้น้อย หลังจากที่การเ พิ่มวงเงิ น 500 บ าท แต่เดิมจะสิ้ นสุดในเดือนธัน าคมนี้

สำหรั บงบประม าณที่จะนำมาใช้จ่ ายในส่ วนนี้จะอยู่ที่ 2.1 หมื่นล้ านบ าท ส่วนการเปิ ดรับลงทะเบี ยนเพื่อสวั สดิการแห่งรั ฐอีกครั้งในช่ว งต้นปี 2564

อย่ างไรก็ตาม ผู้ที่ถือบั ตรคนจนจะได้รับเงิ นช่ วยเหลือเ พิ่มเติมอีก 500 บ าทต่อเดื อน เป็นเวลา 3 เดื อน ดังนั้นในช่วงเดือ นมกราคม

ไปจนถึงเดื อนมีนาคม 2563 จะได้รับเงิ นบั ตรเข้าตามร ายละเอี ยดด้านล่าง คือ

1 ผู้ที่มีร ายได้ไม่เ กิน 3 หมื่นบ าท ปกติรับ 300 บ าทต่อเดือน เพิ่มมาเป็น 800 บ าทต่อเดือน

2 ผู้ที่มีร ายได้เกิน 3 หมื่น ปกติรับ 200 บ าทต่อเดือน เพิ่มมาเป็น 700 บ าทต่อเดือน

ค ลังพร้อมโ อน 500 บ าทงวดสุดท้ ายให้ผู้ถือบั ตรสวัสดิ การแห่งรั ฐ 1 ธ.ค. นี้

ข้อมูลbrighttv.

Show More