สินเชื่ อบั ตรกดเงิ นสด KTC PROUD สินเชื่ อเพื่อคนอ ายุงานน้อ ย กู้ง่ าย ไม่ต้ องค้ำ

บริษัท บั ตรกรุงไทย จำกัด (มหาช น) ขอมอบของขวัญรับปีใหม่กับบริการสินเชื่ อบัตรกดเงิ นสด KTC PROUD สินเชื่ อกดเงิ นสดทันใจ

ไม่มีค่ าธร รมเนียมรูดซื้อสินค้ าในช่วงปีใหม่ สะดวกทุกที่ผ่อน 0% ได้นานกว่า วงเงิ นกู้ตั้งแต่ 20,000 ถึงสูงสุด 3,000,000 บ าท

ท่านที่สนใจสามารถดูวิธีสมั คร สินเชื่ อบัตรกดเงิ นสด KTC PROUD เพื่อคนเงิ นเดือน น้อยอายุงานน้อยก็กู้ได้ ไม่ต้องค้ำ

ผ่อนเท่ากันทุกเดือนรับปีใหม่ อนุมัติไว โดยมีร ายละเอียดดังต่อไปนี้…

จุดเด่นสินเชื่ อบัตรกดเงิ นสด KTC PROUD

สมั ครวันนี้ รับดอกเ บี้ยต่ำเพียง 0.93% ต่อเดือน*

ผ่อนได้นานสูงสุด 12 – 36 งวด

เลือกผ่อนขั้นต่ำ 3% หรือ ผ่อนชำระแบบร ายเดือน

ผ่อนซื้อสินค้ า ในอัตราดอกเ บี้ยพิเศษ 0%

จ่ายดอกเ บี้ยเบ า ๆ แค่หมื่นละ 3.25 บ าทต่อวัน

วงเงิ นไม่พอ ขอเพิ่มได้ง่ายๆ

ผ่อนเท่ากันทุกเดือน

คุณสมบัติของผู้ส มัครสินเชื่ อ

ผู้กู้ต้องมีร ายได้ประจำ เช่ น เจ้าหน้าที่บริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรั ฐวิสาหกิจ เป็นต้น

ผู้กู้ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

ผู้กู้ต้องมีรา ยได้ขั้นต่ำ 12,000 บ าท ต่อ เดือน ขึ้นไป

ผู้กู้ต้องมีอายุงานในสถานที่ทำงานปัจจุบันอย่ างน้อย 4 เดือน

ผู้กู้ต้องที่เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว ที่มีอายุกิจการตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป และมีรา ยได้เฉลี่ยขั้นต่ำ 20,000 บ าท/เดือน

ผู้กู้ต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ที่บ้ านหรือที่ทำงาน

วิธีสมั ครสินเชื่ อบัตรกดเงิ นสด KTC PROUD

ท่านผู้กู้ที่สนใจ สมั ครงานเพียงคลิ กที่ลิงค์นี้ สินเชื่ อบัตรกดเงิ นสด หรือรูปภาพด้านบนจากนั้นกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

เมื่อเข้ามาที่หน้า สมั ครสินเชื่ อบัตรกดเงิ นสด KTC PROUD เพียงแค่ท่านกรอกข้อมูลตามรูปด้านบนให้ครบและกด

ติ๊กถูกที่ช่อง ข้าพเจ้ารับทราบ… จากนั้นกดที่ปุ่ม ส่งข้อมูล

เพียงเท่านี้ท่านก็แค่รอทาง KTC ติดต่อภายใน 2 ชั่วโมงหรือเวลาทำการ เป็นทันเสร็จสิ้น พิเศษ! สมั ครวันนี้

รับดอกเ บี้ยต่ำเพียง 0.93% ต่อเดือน* รับเงิ นก้อนโต อนุมัติไวผ่อนได้นานสูงสุด 12 – 36 งวด

เอกส ารประกอบการขอสินเชื่ อ

เอกสา รสำหรับผู้ขอสินเชื่ อที่เป็นพนักงานบริษัท / ข้าราชการ / พนักงานรั ฐวิสาหกิจ

เอกส ารสำเนาบั ตรประจำตัวประชาช น /เอกสา รสำเนาบั ตรประจำตัวข้าราชการหรือรั ฐวิสาหกิจ

เอกส ารสำเนาทะเบี ยนบ้ าน

เอกสา รหนังสือรับรองเงิ นเดือน / สลิปเงิ นเดือน เดือนล่าสุด (ฉบับจริง)

เอกส ารสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาค าร / สถาบันการเงิ น ที่เป็นบัญชีเงิ นเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

เอกส ารสำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการโอนเงิ น ที่ระบุชื่อธนาค าร เลขที่บัญชี (เฉพาะของผู้กู้เท่านั้น)

เอกส ารสำหรับผู้ขอสินเชื่ อที่เป็นเจ้าของกิจการ / ประกอบธุรกิจส่วนตัว

เอกส ารสำเนาบั ตรประจำตัวประชาช น

เอกส ารสำเนาหนังสือรับรองจดทะเบี ยนนิติบุคคล หรือ ทะเบี ยนการค้ า หรือ ทะเบี ยนภาษีมูลค่ าเพิ่ม

เอกส ารสำเนาบัญชีธนาค ารในนามส่วนตัวผู้กู้ ย้อนหลัง 6 เดือน

เอกส ารสำเนาบัญชีร ายชื่อผู้ถือหุ้น (เฉพาะบริษัท)

เอกส ารสำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการโอนเงิ น ที่ระบุชื่อธนาค าร เลขที่บัญชี (เฉพาะของผู้กู้เท่านั้น)

อัตราดอกเ บี้ย

ข้อมูลmoneyguru

Show More