วิธียื มเ งิน 5,000-25,000 แอป A-Money รา ยได้น้อยสมั ครได้

เป็นอีกหนึ่งบริการ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ที่เปิดให้ สามารถ กู้ยื มเงิ น ได้ผ่านแอป สำหรับ แอป กู้ยื มเงิ น A-Money ที่เปิ ดให้สมั ครได้

ลู กค้ าใหม่ที่ยังไม่เคยสมั ครมาก่อนก็สมั ครได้เลย นอกจากนี้ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม แอป A-Money ยังเปิดโอกาศให้กับผู้ที่มีร ายได้น้อย

สามาถ กู้ยื มเ งิน ได้ง่ายๆ โดยมีมีร ายได้เริ่มต้น ที่ 5,000 บ าทก็สามารถ กู้ยื มเงิ น ได้เลย

ซึ่งมีวง เงิ นให้กู้ยื ม สูงสุดที่ 5 เท่าของร ายได้ หรือ 5,000-25,000 ขึ้นไป

สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม แอป กู้ยื มเงิ น A-Money เป็นแอปจาก บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาช น)

ผู้ให้บริการธุรกิจการเงิ นชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น เรื่องความปลอดภั ยสบ ายใจหายห่วงได้เลยจ้า สำหรับคนที่มีร ายได้น้อย 5,000 บ าท

เท่านั้นก็สมั ครได้แล้ว ที่มาพร้อมกับวงเงิ นที่สูงสุดถึง 5 เท่าของร ายได้ สามารถกดเงิ นสดได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

ร ายละเอียด สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม แอป A-Money

กู้ยื มเงิ น ได้ 5,000-25,000 หรือสูงสุด 5 เท่า ของร ายได้

ร ายได้ขั้นต่ำ 5,000 บ าท สมั คร กู้ยื มเ งิน ได้

ไม่ต้องมีบัญชีธนาค าร ก็ใช้แอปสมั คร กู้ยื มเงิ น ได้

วิธีสมั คร กู้ยื มเงิ น แอป A-Money

1.โหลดแอป A-Money (ได้ทั้ง ios และ แอนดรอยด์)

โหลดแอป A-Money ระบบ ios

โหลดแอป A-Money ระบบ แอนดรอยด์

2.กด สมั ครบัตรกดเงิ นสด A-Money

3.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

4.เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อดำเนินการต่อไป

คุณสมบั ติสมั คร กู้ยื มเ งิน แอป A-Money

สัญชาติไทย

อายุ 20 – 60 ปี

มีร ายได้ 5,000 บ าทขึ้นไป

มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้ านหรือที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้

มีที่อยู่ และที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ

เอกส ารสมั คร กู้ยื มเงิ น แอป A-Money

บั ตรประจำตัวประชาช น

เอกส ารแสดงร ายได้

*รับเ งินเดือนโดยโอนผ่านธนาค าร

สลิปเ งินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงิ นเดือนตัวจริง ( ที่แสดงเงิ นเดือนล่าสุด หรือ ออกไม่เกิน 2 เดือน )

หรือ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย(50ทวิ) ปีล่าสุด ตัวจริง

บัญชีธนาค ารที่แสดงเงิ นเดือน ย้อนหลัง3 หรือ 6 เดือนล่าสุด ติดต่อกันตัวจริง

*รับเงิ นเดือนโดยไม่โอนผ่านธนาค าร

สลิปเ งินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงิ นเดือนตัวจริง (ที่แสดงเ งินเดือนล่าสุด หรือออกไม่เกิน 2 เดือน)

ติดต่อศู นย์บริการลู กค้ า โทร : 0-2004-5000

ข้อมุลbang-jaab

Show More