วิธีตร วจสอบสิ ทธิ รับเงิ นประกันร ายได้ข้าวเพื่อเกษ ตรกร รอ บวันที่ 9 ธันวาคม 63

อัพเด ทความคืบหน้าล่าสุดพี่น้องชาวเกษ ตรกรเตรี ยมรับเ งิน โดยท่านสามารถ

เช็ คสิ ทธิวิธีตร วจรับเงิ นประกันร ายได้ข้าวเพื่อเกษ ตรกร รอบวันที่ 9 ธันวาคม 63

ข้าวไหนขายได้เท่าไรไปดู โดยทาง รัฐบ าล ได้อนุมัติ โครงการประกันร ายได้เก ษตรกรผู้ปลู กข้าว ปี 2563/64

ซึ่ง ธนาค ารเพื่อการเกษ ตรและสหกรณ์การเก ษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงิ นให้กับธนาค ารแต่ละสาขา

ในวันพุธที่ 9 ธ.ค.นี้ โดยมีร ายละเอียดดังต่อไปนี้

หลังจากที่ทาง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิ ดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

ได้นำเรื่องขอเพิ่มวงเ งินงบประมาณในโครงการประกันร ายได้เกษ ตรกรผู้ปลู กข้าว ปีการผลิต 2563/64 รอบที่ 1

โดยกระทรวงพาณิชย์จะขอวงเ งินเพิ่มเติมอีก จำนวน 28,711 ล้านบ าท เพื่อจ่ายเงิ นส่วนต่างให้กับเก ษตรกรผู้ปลู กข้าว 5 ช นิด

โดยก่อนหน้านี้รัฐบ าลได้จ่ายให้กับชาวนาไปแล้วจำนวน 18,096 ล้านบ าท เริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

เมื่อเร็วๆนี้ทางด้าน นายเฉลิม​ชัย​ ศรี​อ่อน​ รัฐมนตรี​ว่าการกระทรวง​เกษ ตร​และ​สหกรณ์​ เปิ ดเผยโดยยืนยันแน่นอนแล้วว่า

เกษ ตรกรผู้ปลู กข้าวจะได้รับเงิ นช่วยเหลือประกันร ายได้ข้าวอย่ างแน่นอน โดยกระทรวงเกษ ตรฯ

จะมีการกลับมาโอนประกันร ายได้ให้เก ษตรกร​ผู้ปลู กข้าวอีกครั้ง​ ในวันที่​ 9​ ธ.ค.​63​ นี้ โดยเนื้อความระบุว่า ฝากถึงพี่น้องเก ษตรกร

เงิ นส่วนต่าง ‘ประกันร ายได้ข้าว’ งวดถัดไปโอนให้ 9 ธ.ค.นี้ ส่วนเงิ นช่วยสนับสนุนค่ าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพข้าว

ไร่ละ 1,000 บ าทสูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ ซึ่งเกษ ตรกรจะได้สูงสุดร ายละ 20,000 บ าทนั้น จะจ่ายให้ครึ่งหนึ่งก่อนซึ่งเป็นเงิ นไร่ละ 500 บ าท

โดยจะเริ่มจ่ายวันที่ 3-5 ธันวาคม 2563 นี้

เงิ นราค าประกัน และ ราค าชดเ ชย

ทั้งนี้ มติที่ประชุม ครั้งที่ 27/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 รอบที่ 1 (งวดที่ 4)

ระบุวันที่ค าดจะเก็บเกี่ยวถึงวันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2563 สำหรับข้าวเปลือกช นิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

ราค าประกัน

1.ข้าวเปลือ กหอมมะลิตันละ 12,100.57 บ าท เพิ่มขึ้นจาการประกันร ายได้งวดก่อนที่ได้ตันละ 11,940.67 บ าท

2.ข้าวเปลื อกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ 11,951.04 บ าท เพิ่มขึ้นจาการประกันร ายได้งวดก่อนที่ได้ตันละ 11,718.59 บ าท

3.ข้าวเปลื อกเจ้าตันละ 9,122.47 บ าท เพิ่มขึ้นจาการประกันรา ยได้งวดก่อนที่ได้ตันละ 8,963.80 บ าท

4.ข้าวเปลื อกหอมปทุมตันละ 9,960.97 บ าท เพิ่มขึ้นจาการประกันร ายได้งวดก่อนที่ได้ตันละ 9,944.39 บ าท

5.ข้าวเปลื อกเหนียวตันละ 11,066.61 บ าท เพิ่มขึ้นจาการประกันร ายได้งวดก่อนที่ได้ตันละ 11,003.42 บ าท

สำหรับ การชดชยส่วนต่างระหว่างราค าประกันร ายได้กับราค าเกณฑ์กลางอ้างอิง

มีอัตราส่วนต่างที่ธนาค ารเพื่อการเกษ ตรและสห กณ์การเก ษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เก ษตรกรผู้ปลู กข้าว

สำหรับการจ่ายเงิ นงวดที่ 4 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้

ราค าชดเช ย

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิเกษ ตรกรได้รับชดเช ยส่วนต่างตันละ 2,899.43 บ าท ลดลงจากราค าชดเ ชยงวดก่อนที่ราค าตันละ 3,059.33 บ าท

2.ข้าวเปลื อกมะลินอกพื้นที่เกษ ตรกรได้รับชดเ ชยส่วนต่างตันละ 2,048.96 บ าท ลดลงจากราค าชดเช ยงวดก่อนที่ราค าตันละ 2,281.41 บ าท

3.ข้าวเปลื อกเจ้าเกษ ตรกรได้รับชดเช ยส่วนต่างตันละ 877.53 บ าท ลดลงจากราค าชดเช ยงวดก่อนที่ราค าตันละ 1,036.20 บ าท

4.ข้าวเปลื อกหอมปทุมเกษ ตรกรได้รับชดเช ยส่วนต่างตันละ 1,039.03 บ าท ลดลงจากราค าชดเช ยงวดก่อนที่ราค าตันละ 1,055.61 บ าท

5.ข้าวเปลื อกเหนียวเกษ ตรกรได้รับช ดเช ยส่วนต่างตันละ 933.39 บ าท ลดลงจากราค าชดเช ยงวดก่อนที่ราค าตันละ 996.58 บ าท

วิธีตร วจรับเงิ นประกัน ร ายได้ข้าวเพื่อเก ษตร

ข้อมูลmoneyguru.

Show More