อั พเด ทล่าสุด ตร วจสอบสิ ทธิลงสมั ครคนละค รึ่ง เฟส 2 รับเงิ น 3,500 บ าท

เช็ คสิ ทธิลงทะเบีย นคนละครึ่งเฟส 2 รับเงิ น 3,500 บ าท เปิ ดลงทะเบี ยน 16 ธันวาคมนี้

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาทางร ายงานที่ประชุมคณะก ร ร มการบริหารสถานการณ์เศร ษฐกิจ

จากผลกระทบจากการแ พร่ระบ าดของโร คติดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (ศบศ.) ครั้งที่ 6/2563 มีมติเห็นชอบ

เพิ่มวงเ งิน มาตรการ “คนละครึ่ง” ระยะที่สอง ผู้ลงทะเบี ยนร่วมโครงการในเฟสที่ 2 จะได้รับวงเ งินการใช้สิ ทธิ์จำนวน 3,500 บ าท

ส่วนผู้ลงทะเบี ยนในเฟสที่ 1 และได้เข้าร่วมโครงการต่ออัตโนมัติก็จะได้ เงิ นเพิ่มอีก 500 บ าท เช่ นกัน รวมแล้วเป็น 3,500 บ าท เช่ นเดียวกัน

โดยเงิ นที่ได้รับเพิ่ม ถือเป็นของขวัญปีใหม่จากทางรัฐบ าล ทั้งนี้ วงเ งินเดิมที่รัฐบ าลให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการในเฟสที่ 1 คือ 3,000 บ าท

และ วงเ งินล่าสุดเพิ่มเป็น 3,500 บ าท โดยท่านที่อยู่เฟส 1 ท่านสามารถกดปุ่มยืนยันต่อสิ ทธิ์อัตโนมัติ

ผู้เข้าร่วมโครงการในเฟส 1 แล้วต้องการต่อสิ ทธิ์อัตโน มัติ ทางรัฐบ าลจะมีการเพิ่มปุ่มหรือส่งข้อความ ให้ผู้ลงทะเบี ยนเฟส 1 ยืนยันว่า

จะเข้าร่วมมาตรการต่อในระยะที่สองหรือไม่

อย่ างไรก็ตาม ผู้ที่ถูกตั ดสิ ทธิจากโครงการคนละครึ่ง ระยะที่หนึ่ง เนื่องจากไม่ได้ใช้จ่ายภายใต้โครงการภายในวันที่กำหนดไว้

หลังจากที่ลงทะเบี ยนรับสิ ทธิไปแล้ว จะยังสามารถลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการระยะที่สองได้ มีกำหนดการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคมนี้

นอกจากนี้ทาง ศบศ.เห็นชอบต่ออายุจ่ายการจ่ายเงิ นเพิ่มเพื่อซื้อสินค้ าของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 500 บ าท อีก 3 เดือน

ข้อควรรู้ โครงลงทะเบี ยนคนละครึ่งเฟส 2

เพื่อฟื้ นฟูเศร ษฐกิจระดั บฐานราก สำหรับผู้ประกอบการร ายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีร ายได้จากการขายสินค้ าเพิ่มขึ้น

วิธีดำเนินโครงการคนละครึ่ง 1.ประชาช นและร้านค้ าลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการ ผ่าน www.คนละครึ่ง.com

ตามวันและเวลาที่กำหนด 2.เมื่อลงทะเบี ยนผ่านแล้ว ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน ดังนี้

ประชาช นที่เข้าร่วมต้องทำการติดตั้งแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง เพื่อใช้จ่าย

ร้า นค้ าทุกร้านค้ าที่เข้ารวมโครงการจำเป็นต้อง ติดตั้งแอ ปพลิเคชัน ถุงเ งิน เพื่อรับชำระเงิ นจากการขายสินค้ า

ประชาช นทุกคนที่เข้ารวมโครงการจะต้องใช้จ่ายเงิ น ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตนได้รับ SMS

แจ้งรับสิ ทธิหรือวันที่เปิ ด ให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ ไม่เช่ นนั้น 14 วันหลังจากนั้นจะถือว่าท่านทำการสละสิ ทธิ์

ภาครัฐร่วมจ่ายค่ าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้ าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อร้อยละ 50 ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บ าทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,500 บ าท

ต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ ระยะ

ข้อมุลmoneyguru

Show More