แบ บฟ อร์มและเ งื่อนไขการล งสมั คร บั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐรอบใ หม่

ได้รับเสี ยงตอบรับจากประชาช นเป็นจำนวนมาก ในกรณีบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ หรือ บัต รคนจน

ซึ่งทางรั ฐบ าลได้มีการออกมาประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงิ นสำหรับผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐจำนวน 14.5 ล้านคน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่

การลงทะเบี ยนทำบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ หรือบั ตรคนจนรอบใหม่ ในช่วงต้นปี 2564 หรือปีหน้าทางกระทร วงการคลังจะเ ปิดให้ลงทะเบี ยน

เพื่อทำการพิจารณาเงื่ อนไข ที่จะนำมาใช้ในการอ้างอิงร ายได้ ซึ่งสวัส ดิการที่เคยได้รับจะเหมือนเดิม

แต่จะมีส่วนที่เพิ่มเติมหรือไม่นั้น ตอนนี้อยู่ในขั้นพิจารณาถึงรา ยละเอียด

เงื่ อนไขในการลงทะเบี ยนบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐรอบใหม่

เป็นบุค คลที่มีสัญญ าติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

ว่างงาน หรือมีรา ยได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บ าทต่อไป

ไม่มีทรั พย์สินทางการเงิ น ได้แก่ เงิ นฝากธนาค า ร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบั ตรรั ฐบ าล และ ตร าส ารห นี้

หรือถ้ามีทรั พย์สินดังกล่าว จะต้องรวมกันได้ไม่เกิน 100,000 บ าท

รา ยได้ต่อครัวเรือนเป็นตัวประกอบในการพิจาณา

ถ้ามีรถยนต์จะถูกนำมาพิจาณาแต่ถ้ามี 2-3 คัน จะไม่ได้รับสิ ทธิบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

วัตถุป ระสงค์หลัก ก็เพื่อช่วยเหลือเยี ยวย า รวมไปถึงการลดภาระค่ าใช้จ่ายให้กับกลุ่มผู้ที่ถือบัต ร คิดเป็นตัวเลขโดยประมาณ 14 ล้านคน

โดยในช่วงที่เกิ ดสถานก ารณ์การระบ าดของโควิด-19 ทำให้กลุ่มผู้มีบั ตร ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ มีรา ยได้ลดลง

และ ยังไม่สามารถหารา ยได้จากแหล่งอื่นมาทดแทนได้

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 วงเ งินในการชำระค่ าสินค้ าอุปโภคบริโภค สำหรับสิ ทธิของผู้ที่ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ หรือบั ตรคนจน

จะได้รับเป็นประจำทุกเดือน นั่นก็คือวงเงิ นสำหรับการชำระค่ าสินค้ าอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปใช้ซื้อของใช้จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิต

ซึ่งจะต้องใช้กับร้านธงฟ้าประชารั ฐ หรือร้านค้ าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น โดยไม่สามารถกดออกมาเป็นเงิ นสดได้

แบบฟ อร์ม ลงทะเบี ยนบัต รสวัสดิการแห่งรั ฐ

ข้อมุลaccesstrade

Show More