ร้า นทองคึ กคั ก มาแ ล้วราค าท องวันนี้

วันที่ 5 ธันว าคม 2563 ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า สม าคมค้ าทองคำร ายงาน ราค าทองไ ทย ครั้งที่ 1 เมื่อเ วลา 09.13 น.

โดยราค าท องล่าสุดวันนี้ ราค ายังคงที่หลังจากที่ได้เริ่ มปรั บขึ้นมาอีกระล อก โดยวันนี้ท องคำแ ท่ง รับซื้อบ าทละ 26,200

ขา ยอ อกบ าทละ 26,300 บ าท ส่วนท องรูปพร รณ รับซื้ อบ าทละ 25,726.52 ข ายอ อกบ าทละ 26,800 บ าท

คำแนะนำสำห รับ ผู้ที่จะซื้อท องคำ เราต้องสังเก ตุอะไรบ้ างนั้น เรามีคำแ นะนำจาก สคบ ซึ่งร ายละเอี ยดเหล่านี้ผู้บริโ ภคทุกท่าน

พึงต้องรู้และสังเก ตุเมื่อเวลาไปซื้อทองต ามร้านทองต่างๆ ซึ่งนอกจากร้ านข ายทองต้องติ ดสล ากสินค้ าถูกต้องและชัดเ จนแล้ว

ยังมี 5 ข้อสำคั ญที่ต้องรู้ไว้

5 ข้อค วรรู้ก่ อนซื้อทอง

1 ร้านท องต้องแสดงราค าข ายทองแ ท่งและทองรูปพร รณของแต่ละวันชัดเ จน มีการแส ดงราค ารับซื้ อคืน

และมีการแส ดงค่ ากำเห น็จ ซึ่งค่ ากำเหน็ จอาจจะไม่ได้ติ ดที่หน้าร้ าน แต่ติ ดอยู่ในถ าด

2 มีป้ ายบอกประเภ ทสินค้ าชัดเ จนว่าเป็นสร้ อย แห วน กำไล

3 มีก ารระบุชั ดเจนว่า มีเป อร์เซ็ นต์ทองเท่ าไร เช่น 96.5 เปอ ร์เซ็ นต์ หรือ 99.99 เป อร์เซ็ นต์ เป็นต้น

4 ที่เ นื้อท องคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรงง านผู้ผลิต

5 ต้องระบุน้ำหนั กของทองแต่ละชิ้นให้ชัดเจน

ข้อมูลsiamtopic

Show More