แท็ กซี่ ขอเ ข้า คนละค รึ่ง หวั งเพิ่ มร ายได้ ช่ว ยลดค่ าใช้จ่ ายการเดิ นทางประชาช น

วันที่ 4 ธ.ค. 63 นา ยวิฑูรย์ แนวพ าณิชย์ นา ยกส มาคมการค้ าเค รือข่ ายแท็ กซี่ไทย เปิ ดเผ ยว่า ได้ทำหนั งสือถึงนายอ าคม

เติ มพิทย าไพสิฐ รมว.กระท รวงการค ลัง เสน อให้รถแท็ กซี่ในพื้นที่กรุงเ ทพฯ กว่า 80,000 คัน ได้เข้าร่ วมให้บริก าร

โค รงการคนละค รึ่ง เพื่อช่ วยลดภ าระค่ าใช้จ่ ายในการเดิ นทางของผู้ใช้บริก ารในแต่ละวันและช่ วยให้ผู้ประกอบการแท็ กซี่

มีร ายได้เพิ่ มขึ้น ปัจ จุบันแท็ กซี่มีร ายได้วันละ 1,000-1,200 บ าทต่อคัน หากได้เข้ าร่วมโค รงการก็อ าจจะทำให้มีร ายได้

เพิ่ มขึ้นอีกร วมเป็นวันละ 1,500 – 1,700 บ าทต่อคัน หรือเกื อบเท่ าร ายได้ที่ให้บริก ารในช่ วงที่ยังไม่มี CO VID

ที่มีร ายได้อยู่ที่วันละ 2,000 บ าทต่อคัน นา ยวิฑู รย์ ระบุว่า หากโค รงการนี้ประส บความสำเ ร็จจะทำให้รั ฐบ าลสาม ารถขย ายผล

โค รงก ารคนละค รึ่ง ไปใช้กับระบบขนส่ งสาธ ารณะอื่นๆ ได้ เช่น รถทั วร์ รถเ มล์ และร ถตู้ โดยในวันที่ 9 ธ.ค.นี้

สมาค มฯ พร้ อมสมาชิ กประมาณ 50-60 คน จะเดิ นทางไปที่ทำเนี ยบรั ฐบ าล เพื่อยื่นหนั งสือถึง พล.อ.ประยุ ทธ์ จัน ทร์โ อชา

นา ยกฯ ให้พิจารณาการขอเข้าร่ วมโค รงการคนละค รึ่งด้วย

ทั้งนี้ ได้มีกลุ่ มรถแท็ กซี่จำนวนมาก ที่อย ากเข้าร่วมโ ครงการ คนละค รึ่ง เพราะเป็นการลดค่ าใช้จ่ ายของประชาช น

และเพิ่มร ายได้ให้กับคนขับรถแท็ กซี่

ข้อมูลsiamstreet

Show More