ธนาค ารกรุงไท ยใจดี ให้กู้ได้ทุกอ าชีพ วงเ งิน 100,000บ าท ไม่ต้องค้ำป ระกัน

ธนาค ารกรุงไทย ปล่อยสินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม ให้วงเ งินสูง แถมอัตราดอกเบี้ ยยังถูกใจเอามากๆ กู้ยืมได้ง่ายๆ

ไม่ต้องใช้คน ค้ำประกัน ให้ยืมได้สูงสุด 1,000,000 บ าท แต่ไม่เกิน 5 เท่า ของรา ยได้ ต่อเดือน

ไม่มีบัญชีเ งินฝาก กับ ทางกรุงไทย ก็ส มัครได้ ไม่ใช้หลักประกัน และ คนค้ำประกันไดๆทั้งสิ้น

สินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยืม จาก ธนาค ารกรุงไทย ตัวนี้ มีชื่อว่า สินเชื่ อ กรุงไทย Smart Money ปล่อยให้กู้ยืมได้

สูงสุดถึง 1,000,000 บ าท แต่ถ้าต้องการกู้ที่ 100,000 บ าท ก็สามารถทำได้ ไม่ใช่ปั ญห าเลย

ที่สำคัญ สามารถผ่อนชำระเงิ นคืน ให้กับทาง ธนาค าร ได้แบบสบ ายๆ สูงสุด 5 ปี

ยอดการผ่ อน ชำระเงิ นคืน จะตกเพียง เดือนละ 2,761 บ าท อัต ราดอกเบี้ ย อยู่ที่ 22%

และยังมีอัต ราดอกเ บี้ยแบบพิเศ ษ 15% อีกด้วย ยอดการผ่อน ชำระ จะตกเพี ยงเดื อนละ 2,378 บ าท

จุดเด่น สินเชื่ อ กรุงไทย Smart Money

ให้วงเงิ นสูงสุดที่ 5 เท่า ของร ายได้ ต่อเดือน สูงสุด ไม่เกิน 1,000,000 บ าท

ไม่มีการรับเงิ นเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย ก็สมั ครได้

ต้องมีรา ยได้ขั้นต่ำ 30,000 บ าท ขึ้นไป

ไม่ต้องใช้หลักประกัน และ บุคคลค้ำประกัน ไดๆ

คุณสมบัติ ผู้สมั ครขอ สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม Smart Money

บุคคลทั่วไป ที่มีร ายได้ 30,000 บ าท

มีอายุการทำงาน ที่ไม่น้อยไปกว่า 1 ปี

เจ้าของร้านค้ า ร ายย่อย ทั่วไป ต้องมีรา ยได้ต่อเดือน 30,000 บ าท และ เปิ ดร้าน ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ไม่มี ประวัติเ สียด้านการเงิ น ไม่มีห นี้สินไดๆ

เอกส าร การขอ สินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยืม Smart Money

สำเนา บัต รประจำตัว ประชาช น 1 ชุด

สำเนา ทะเบี ยน บ้ าน 1 ชุด

บัตร ประจำตัว การเป็นพนักงาน กรณีที่มี

ต้นฉบับ หนังสือ รับรองร ายได้/สลิปเ งินเดือนล่าสุด หรือ หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงร ายได้ ที่เชื่ อถือได้

1.บุคคลที่มี รา ยได้ประจำ ให้ใช้ Statement 3 เดือนล่าสุด

2.เจ้าของร้านค้ า ทั่วไป ให้ใช้ Statement การดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี ขึ้นไป

หรือ สำเนา หนังสือการจดทะเบี ยน หรือ สำเนา ทะเบี ยนการค้ า

ท่านที่สนใจ สมั ครขอสินเชื่ อ และ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ เวปไซต์ ธนาค ารกรุงไทย

Show More