ตร วจสอบสิ ทธิด่ วน รั ฐเตรี ยมให้ของขวั ญปีใหม่ เพิ่ มวงเงิ นบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

จากกรณีเพจเเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพั นธ์เ ขต 7 ได้ออกมาโพ สต์ประชาสัมพั นธ์

กรมบัญชีกลางเพิ่มวงเ งินในบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ 500 บ าท (ต.ค.-ธ.ค. 63)

เพื่อช่วยเหลือค่ าใช้จ่ายสินค้ าอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้มีร ายได้น้อย

โดยร ายละเอี ยดระบุว่ามาตรการรักษ าระดั บการบริโ ภคภายในประเทศ ตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบั ตรสวัสดิการ แห่งรั ฐ

โดยเพิ่มวงเงิ นค่ าซื้อสินค้ าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้ าเพื่อการศึกษา

และวัตถุดิบเพื่อเกษ ตรกร ร มให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ 14 ล้านคน

จำนวน 500 บ าท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2563

โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐที่มีร ายได้ไม่เกิน 30,000 บ าท/ปี จะได้รับ (300+500) รวมเป็น 800 บ าท/เดือน

และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐที่มีรา ยได้เกิน 30,000 บ าท/ปี จะได้รับ (200+500) รวมเป็น 700 บ าท/เดือน

สำหรับเดือนตุลาคม ผู้มีสิ ทธิจะได้รับวงเงิ นเพิ่มเติม จำนวน 500 บ าท ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 และในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม

จะได้รับวงเงิ นเพิ่มเติมในวันที่ 1 ของเดือน และขอย้ำว่า วงเ งินที่ได้รับ ไม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้

การใช้จ่ายดังกล่าวสามารถนำไปใช้ที่ร้านธงฟ้าประชา ฐที่รับชำระค่ าสินค้ าอุปโภคบริโภคผ่านเครื่องรับชำระเงิ นอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)

หรือร้านค้ าที่รับชำระเงิ นผ่านแอพฯ ถุงเงิ นประชารั ฐ หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center

กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ

ล่าสุดวันที่ 21 พ.ย. 2563 เพจเฟซบุ๊ก สวัสดิการ ทันข่าว4.0 รา ยงานว่าทางรั ฐเล็ งขย ายเวลาการเพิ่มวงเงิ นจากเดิมถึงเดือนธันวาคม

โดยต่อไปอีก 3 เดือนเพื่อให้ประชาช นได้ใช้จ่ายในเทศกาลปีใหม่หรือเทศกาลสำคัญ

รั ฐเล็ งขย ายการเพิ่มวงเงิ นในบัตรสวัสดิการเเห่งรั ฐ ต่อไปอีก2-3เดือน(ต่อจากเดือน ธ.ค.63) ไว้ใช้จ่ายช่วงเทศกาลปีใหม่เเละเทศกาลสำคัญ

ข้อมุลpostnet.

Show More