คลั งแจ งร ายละเอี ยด คนละค รึ่ง และ บั ตรคนจ นดูเลย

ตร วจสอบ เช็ ค “คนละครึ่ง” และ “บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ” สรุ ปล่าสุด กระทรวงการค ลังแ จงร ายละเอี ยด

รู้ก่อนพร้ อมกว่า การเตรี ยมตัวขอใช้สิ ทธิ์

ติดต ามความคื บหน้ากรณี เงิ นช่วยเหลือจากรั ฐบ าล (3 ธ.ค.) นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศร ษฐกิจการเงิ น

สำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563

ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศร ษฐกิจจากผลกระทบของการระบ าดของโร คติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 6/2563

มีมติเห็นชอบข้อเสนอกระทรวงการคลัง ดังนี้

1. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 หรือ ลงทะเบี ยนคนละครึ่งเฟส 2 มีรูปแบบการดำเนินการเช่นเดียวกับระยะแรกที่

ภาครั ฐจะร่วมจ่ายร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บ าทต่อคนต่อวัน โดยมีรา ยละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

(1) การเปิ ดให้มีการลงทะเบี ยนรับสิทธิเพิ่ มเติมอีก 5 ล้านคน โดยจะได้รับวงเงิ นคนละ 3,500 บ าท ทั้งนี้

ผู้ที่ถูกตั ดสิทธิจากโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 1 จากการไม่ใช้สิทธิในระยะเวลาที่กำหนด

สามารถลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงกา รระยะที่ 2 โดยสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564

(2) เพิ่มวงเงิ นผู้ได้รับสิ ทธิโค รงการคนละครึ่ง ระยะที่ 1 อีกคนละ 500 บ าท

โดยสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564

และขย ายระยะเว ลาการใช้สิ ทธิมาตรการระยะที่ 1 ออกไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี “บัต รส วัสดิการแห่งรั ฐ” ระยะที่ 2

โดยการเพิ่มวงเงิ นค่ าซื้อสินค้ าบริโ ภคอุปโ ภคที่จำเป็นสำหรับผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

จำนวน 500 บ าทต่อคนต่อเ ดือน เป็นระยะเว ลาทั้งสิ้น 3 เดือน โดยมีระยะเว ลาการดำเนิ นการตั้งแต่เดื อนมกร าคมถึงเดือนมีนาคม 2564

ทั้งนี้ ร ายละเอี ยดการดำเนิ นการของทั้ง 2 โคร งการข้างต้นจะต้องนำเส นอต่อคณะรั ฐมนตรี หรือ ครม. เพื่อพิจ ารณาให้ความเห็ นชอบต่อไป

สำหรับความคื บหน้าล่าสุดของโค รงการคนละค รึ่ง ข้อมูลเมื่อ วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น.

มีร้านค้ าลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 8.9 แสนร้านค้ า และมีผู้ใช้สิ ทธิแล้วจำนวน 9,526,815 คน

โดยมียอดการใช้จ่ายสะสม 33,754 ล้านบ าท แบ่งเป็นเงิ นที่ประชาช นจ่ าย 17,236 ล้านบ าท

และภาครั ฐร่วมจ่ายอีก 16,518 ล้านบ าท ยอดใช้จ่ายเฉลี่ย 181 บ าทต่อครั้ง

ข้อมูลbangkokbiznews

Show More