เก ณฑ์ขอรั บเงิ นจาก พม. 2,000 บ าท ได้เฉพา ะ 4 กลุ่ มนี้เท่ านั้น

พม.หรือกระทร วงการพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของม นุษย์ (ประเทศไทย)

การขอรับเ งินเยียวย าร ายละ 2,000 บ าท จากกระทรวง พม.

ตัวอย่ างการช่วยเหลือนอกจากเงิ น2000แล้วยังมีอย่ างอื่นอีกมากมาย จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์หรือ พม.

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของม นุษย์ (พม.) โดย สำนักงานพั ฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์จังหวัด

(พมจ.) พร้อมด้วยทีม พม. One Home จังหวัด ทั่วประเทศ ลงพื้นที่เร่งช่ วยเห ลือกลุ่มเป้ า หมายทั้งเ ด็ก

เ ย าวช น สตรี ผู้สูงอายุ คนพิก าร คนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้ าน และผู้ด้อยโอก าส รวมทั้งผู้มีร ายได้น้อย

และประชาช นที่ได้รับผลกระ ทบจากการแ พร่ระบ าดข องโร คติ ด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค วิ ด-19)

(ที่มาSocialMsociety (กระทรว งการพั ฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุ ษย์))

กระทรวง พม. มีระเบีย บหลักเก ณฑ์ในการจ่ายเงิ นเ ยียวย าดังกล่าว

สำหรับประชาช นเฉพาะกลุ่มเป้าห มายที่ประสบปั ญห าความเดือ ดร้อน ไม่ใช่สำหรับประชาช นทั้งหมดในภาพรวมของประเทศ

ได้เฉพาะ 4 กลุ่มนี้เท่านั้น

เด็ ก

คนพิก าร

ผู้สูงอายุ

ผู้ที่เ ดือดร้อน จากสถานการณ์การแพ ร่ระบ าดของโร คติดเชื้ อไ วรั สโค โร น่ า 2019 (โค วิด -19)

ซึ่งกระทรวง พม. พร้อมที่จะดูแลป ระชาช นกลุ่มเป้าหมาย จำเป็นต้องมีกระบ วนการตรวจสอบและประเมิ น

ข้อเท็จจริงจากนักสังคมสงเคร าะห์ว่ามีความเดื อดร้ อนอย่ างไร

และความต้องการเร่ งด่วนมากน้อยเพียงใด และต้องวิเค ราะห์เป็นร ายกรณีตามขั้นตอน

แม้ว่าจะมีการปร ะชาสัมพันธ์ไปยังประชาช นในวงกว้าง แต่ผู้ที่จะได้รับเงิ นเยี ยว ย าต้องเป็นประชาชาช นก

ลุ่มเป้าหมายตามหลักเก ณฑ์และระเบี ยบของเงิ นสงเคร าะห์ต่างๆ อาทิ เงิ นสงเคร าะห์ครอบครัวผู้มีรา ยได้น้อย

และเ งินสงเครา ะห์กรณี ฉุกเ ฉิน เป็นต้น หากเมื่อผ่านการพิจารณาจากนักสังคมสงเคร าะห์

แล้วเห็นสมควรในการช่วยเหลือ จึงจะมีการจ่ายเ งินเยี ยวย าร ยละไม่เกิน 2,000 บ าท

างพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มเป้าหมายและประชาช นที่ได้รับความเดื อดร้อนจากโร คโ ค วิ ด-19

ที่ยังตกหล่นไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆ ของหน่วยงานภาครั ทางกระทรวง พม.

สำนักนายกรั ฐมนตรี และกระทร วงมห าดไทย จะร่วมกันสำรวจพื้นที่ทุกหมู่บ้ าน

และทุกกลุ่ มเป้าหม ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พ.ค. 2563 โดยจะนำข้อมูลทั้งหมดมาเชื่ อมโยงกับทุกกระท รวง

เพื่อดูแลประชาช นที่เดือ ดร้ อนให้ครอบคลุมได้มากที่สุด และตกหล่ นให้น้อยที่สุด

ทั้งนี้ หากประชาช นกลุ่ มเป้าหมายมีความเดื ออดร้ น อยู่ในสภาวะย ากลำบ าก ตกงาน ไม่มีร ายได้

สามารถขอความช่ วยเหลือได้ที่ สำนักงานพั ฒนาสังคมและความมั่ นคงของม นุษย์จังหวัด (พมจ.)

ได้ทุกจังหวัด ในภูมิลำเน าที่อยู่อาศัย หรือแจ้งมายัง สา ยด่ วน พม. โทร 1300

ของศู นย์ช่ วยเหลื อสังคม ตลอด 24 ชม. ทั้งนี้กระทรวง พม.

พร้อมให้คำป รึกษาและช่วยเหลืออย่ างเต็มที่

Show More