มาแ ล้ว ปฏิ ทินวันหยุ ดย าว ปี 64 วา งแ ผนเที่ ยวข้ ามปีได้เ ลย

เรี ยกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่ องที่หล ายๆคนเฝ้ ารอ สำหรับวันหยุ ดที่จะถึง โดยเฟ ซบุ๊กเ พจ EDTguide.com

ได้อ อกมาเ ผยภาพปฏิทิ นวันห ยุดย าวปี 2564 พร้ อมระบุว่า

เปิ ดปฏิทิ นวันห ยุดย าว ปี 2564 หยุ ดย าวแบบนี้ ไปไหนได้บ้ าง วางแผ นข้า มปีแบบจุ กๆกันไปเลยจ้าา

กับวันหยุ ดย าวที่คัมมิ่ งซู นในปี 64 นี้เรี ยกได้ว่าห นีเที่ ยวสิ้ นปีเก่า มาปะห นีเที่ ยวปีใ หม่กันไปเลย

ค าดว่าหล ายคนคงเต รียมตัวกันแล้ว ถึงแม้ว่าการห นีเที่ ยวมันจะไม่ดี แต่ EDT พร้ อมช่ วยทุกคนแล้วค่ าาา

เย้ งั้นเร าไปดูกันเลยดีกว่า ว่าวันห ยุดย าวในปีหน้ามีวันไหนบ้ าง Let’s goooo

โพ สต์ดังกล่ าว

คอ มเม้ นท์โซเชี ยล

ข้อมูลsiamtopic

Show More