กสิ กรไ ทย เปิ ดให้กู้ 100,000บ าท อาชี พอิส ระยื มได้ ไม่ต้ องค้ำ ไม่ใ ช้สลี ป

สินเชื่ อเ งินด่ วนก สิกร Xpress Loan เป็น สินเงิ นให้กู้ยื ม ที่สมั ครง่ าย ไม่ต้ องใช่อะไรม ากแค่ บัต รปร ะชาช นใบเดี ยวเท่ านั้น

และยังเ ปิดโอก าศการ กู้ยื มเ งิน ให้หล ากหล ายส ายอาชี พทั้งพนักง านประจำ ฟรีแล้ นซ์อ าชีพอิ สระ และผู้ประก อบกิ จการ

ก็สามารถยื่ นกู้ได้ ง่า ยแค่ มีแ อป K plus ของธ นาค ารกสิก รไ ทย เท่ านั้น

รา ยละเอี ยด สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยื ม กสิ กรเงิ นด่ วน Xpress loan

-กู้ยื มเ งิน ด่ว นได้ 10,000-20,000 บ าท

-สมั ครง่า ยผ่านแ อป K plus

-ไม่ต้องมีหลั กทรั พย์ ไม่ต้ องค้ำปร ะกัน

-ใช้เอกส ารสมั ครน้อย

วิธีสมั คร สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม กสิก รเ งินด่ วน Xpress loan

1.โห ลดแ อป K PLUS และสมั ครเ พื่อเข้าใช้งาน

2.ทำการใส่รหั สยืนยั นตัวตนในการเข้ าใช้แ อป K PLUS ตามป กติ

3.กดไปที่เม นู “สินเ ชื่อ” ทางด้ านล่าสุดฝั่งซ้ ายของหน้าจอ

4.เมื่อกดเข้าไปจะพ บว่ามีหล ากหล ายสินเ ชื่อที่ทางกสิ กรมีไว้ให้บริก าร กดเข้ าไปที่ “สินเ ชื่อเ งินด่ วน”

5.แล้วก ดปุ่ม “ส นใจให้ติ ดต่อกลับ”

6.เป็นอันเส ร็จสิ้นรอเจ้าหน้าที่ประส านงานโท รติดต่อเพื่ อให้ทำการยื่ นเอกส ารที่เราเตรี ยมตัวตามกระบ วนการขอยื่ นกู้เ งินด่ วนกสิก รไ ทย

หรือกด สมั ครแบบอ อนไ ลน์ ที่เว็บ กสิกร

คุณ สมบัติ สมั คร สินเชื่ อเงิ นให้กู้ ยืม กสิก รเงิ นด่ วน Xpress loan

-สัญช าติไท ย

-อา ยุ 20 ปีขึ้นไป

-อา ยุของผู้กู้เมื่อร วมกับระยะเว ลาผ่ อนชำระแล้วต้องไม่เ กิน 70 ปี

-พนักง านเงิ นเดื อน 15,000

-เจ้าข องกิจก ารที่มีร ายได้ต่อเดื อนเกิน 20,000 บ าท

-อาชี พอิส ระ หรือฟรีแล้ นซ์ที่มีร ายได้ 20,000 บ าทต่อเดือน

เอกส ารสมั คร สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม กสิ กรเ งินด่ วน Xpress loan

-สำเ นาบั ตรประชาช นที่ยังไม่หม ดอายุ หรือ

-สำเน าบั ตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หม ดอายุ พร้ อมสำเน าทะเบี ยนบ้ าน

-สำเ นาใบเป ลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

เอกส ารแสดงร ายได้ (เลื อกอย่ างใดอย่ างหนึ่ง)

1.สลิปเงิ นเดื อน 1 เดื อน อายุเอกส ารไม่เกิน 3 เดื อน

2.หนั งสือรับรองเ งินเดื อน (อายุเอกส ารไม่เกิน 3 เดื อน) พร้อมสำเ นา Statement ย้อนหลัง 6 เดื อน

3.เอกส าร 50ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบร ายเดื อน ใช้ย้อนหลังอย่ างน้อย 6 เดื อน (ต้องมีต าประทับพร้ อมล ายเซ็ นผู้จ่ ายเ งิน)

4.กรณีเ งินเดื นน้อยกว่าเก ณฑ์รา ยได้ขั้นต่ำ สามารถรวมร ายไ ด้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่ าคอม มิชชั่น ค่ าล่วงเ วลา เป็นต้น

5.ยื่นสลิปเงิ นเ ดือน 1 เดื อน (อายุเอกส ารไม่เกิน 3 เดื อน) พร้อม Statement (ที่เงิ นเดื อนเข้า) ย้ อนหลัง 6 เดื อน เพิ่ มเติม

หรือ สอบถ ามรา ยละเอี ยดเพิ่มเติมได้ที่ธนาค ารกสิกร: 02-888-8888

ข้อมูลbang-jaab

Show More