เงื่ อนไขรับเ งิน 5,000บ าท เตรี ยมตัวลงสมั ครเลย

ภาครั ฐได้ประชุมห ารือเกี่ ยวกับการกร ะตุ้นเศร ษฐกิจในภ าคท่องเที่ ยวไทยอีกครั้ง โดยหลังจากศู นย์บริหารสถ านการณ์เศร ษฐกิจ

ที่ได้รับผ ลกระท บจาก cd 19 (ศบศ.) ได้ปร ะชุมล่าสุ ดเมื่ อวันที่ 2 ธันว าคม 2563 ที่ผ่านมา มติที่ปร ะชุม เห็ นชอบ

จัดทำโ ครงก ารกระตุ้ นการท่องเที่ ยวเ พิ่มเ ติม ภายใต้ ชื่อโค รงการ เที่ ยวไท ยวัยเ ก๋า

โดยรั ฐบ าลจะสนั บสนุ นค่ าใช้จ่ ายในการเดิ นทางท่ องเที่ ยว 5,000 บ าทต่อคน โ ดยขั้ นตอนต่อไป จะนำม ติเห็ นชอบของ

ศบศ. ดังกล่ าว เสน อต่อไปยัง ครม. เพื่อพิ จารณาอนุ มัติและเริ่มดำเ นินก ารต่อไป สำหรั บใครที่อย ากได้รั บสิ ทธิในโค รงการ

เที่ ยวไทยวัยเ ก๋า ต้องรู้ 9 เงื่ อนไข ก่อนจะเ ปิดให้ลงท ะเบี ยนเร็ วๆ นี้ ได้แก่

1 เป้ าหม ายคือนักท่ องเที่ ยวผู้สูงอ ายุจำน วน 1 ล้านคน

2 วงเงิ นงบประม าณ 5000 ล้ านบ าท โดยให้เ บิกจ่ ายในวงเงิ นบประม าณเดิ มภา ยใต้โค รงการ เราเที่ ยวด้วยกัน

3 ผู้เข้าร่ วมโ ครงการ ต้องเป็นผู้ที่มีอ ายุ 55 ปีขึ้ นไป

4. ต้องเ ดิน ทางท่องเที่ ยวข้ ามจังห วัดในวันธรร มตา (วันอาทิ ตย์ ถึง วันพฤหั สบดี) ผ่า นบริษั ทนำเที่ ยว

5 ต้องซื้ อแพ็ คเกจทั วร์ ที่มีราค าแ พ็คเกจ เริ่มต้นขั้ นต่ำ 12,500 บ าท และมีร ะยะเว ลาท่องเที่ ยวอย่ างน้อย 3 วัน 2 คืน

6 ผู้เข้ าร่วมโค รงการต้องแ สดงตนเพื่อรับสิท ธิผ่านแ อพพ ลิเคชั่นธนาค ารกรุงไทย

7 บริษั ทนำเที่ ยวที่เข้าร่วมโ ครงการต้องจดทะเบี ยนก่อนวันที่ 1 มกร าคม 2563

8 รั ฐสนั บสนุนการเดิ นทางท่องเที่ ยวผ่านบริษั ทนำเที่ย วในก ลุ่ม ผู้สูงอายุ 40% สูงสุ ดไม่เกิน 5,000 บ าท ต่อ 1 ท่าน

9 บริษั ทนำเที่ ยว 1 บริ ษัท สาม ารถรับนักท่ องเที่ ยวได้บริ ษัทละไม่เ กิน 3,000 ร าย

เรียบเรียง siamtoday

Show More